Chấn PG
đăng ký thêm 02 chiến binh. Tổng cộng 08 chiến binh tham gia