Ae trên hội có ai bắt được hai em 0781,0782 kiêng hòa binh cho mình xin lai thank.