BTC Hội Bồ câu Sài Gòn (SGPC) trân trọng thông báo ngày khóa sổ đăng ký chiến binh đua Quảng Ngãi kiềng VNPC 2019 vào ngày Thứ 4 18/12/2019.

TM.BTC