Chào anh thắng, lúc nầy thấy anh quan tâm chim bay hơi nhiều ha, có lẻ anh muốn đầu tư từ chiến binh hoangrau không vậy