PDA

View Full Version : Căn cứ LONG DREAMBigflowerhorn
26-10-15, 16:19
Trang 1

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%206_zpskmh8nnvl.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%206_zpskmh8nnvl.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%203_zpsluhz4czd.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%203_zpsluhz4czd.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%204_zpsvqlujj9d.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%204_zpsvqlujj9d.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%205_zpsegapxqpt.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%205_zpsegapxqpt.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2010_zpswuf1rvo5.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2010_zpswuf1rvo5.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2013_zpsws2o5oaq.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2013_zpsws2o5oaq.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2012_zpsyatglcac.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2012_zpsyatglcac.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2016_zpsd3ndcjvy.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2016_zpsd3ndcjvy.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2015_zpsbvc6xnol.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2015_zpsbvc6xnol.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2014_zps1ndqd1ct.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2014_zps1ndqd1ct.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2011_zpsjwuhxe8l.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2011_zpsjwuhxe8l.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%201_zpsldkgxpjo.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%201_zpsldkgxpjo.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2045_zpsxaas6z5m.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2045_zpsxaas6z5m.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2031_zpsoj6xfy79.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2031_zpsoj6xfy79.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2030_zps3lf28mgh.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2030_zps3lf28mgh.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2029_zpsy8b8fnyj.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2029_zpsy8b8fnyj.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2032_zpszwgxwlfy.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2032_zpszwgxwlfy.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2044_zpshhxvkzcs.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2044_zpshhxvkzcs.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2043_zpstqpmfdjj.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2043_zpstqpmfdjj.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2042_zpsfddfwilt.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2042_zpsfddfwilt.jpg.html)

Bigflowerhorn
26-10-15, 16:21
http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2041_zpsnpz8xskj.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2041_zpsnpz8xskj.jpg.html)


http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2037_zps7nrnpegy.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2037_zps7nrnpegy.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2038_zpsws28gdrj.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2038_zpsws28gdrj.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2039_zpstjfwojzl.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2039_zpstjfwojzl.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2040_zpsrqqw0bgv.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2040_zpsrqqw0bgv.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2033_zpsudw3hi7d.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2033_zpsudw3hi7d.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2034_zpsol2nbwob.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2034_zpsol2nbwob.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2035_zpsqvc7jm0r.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2035_zpsqvc7jm0r.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2036_zpsp6oozruf.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2036_zpsp6oozruf.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%209_zps16mtptgw.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%209_zps16mtptgw.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2027_zpsxp6uqchz.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2027_zpsxp6uqchz.jpg.html)

Bigflowerhorn
26-10-15, 16:22
http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2028_zpsanu2pfkh.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2028_zpsanu2pfkh.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2023_zpsua8ofpkf.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2023_zpsua8ofpkf.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2022_zpspghipdiq.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2022_zpspghipdiq.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2024_zpsyhy7byhm.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2024_zpsyhy7byhm.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2025_zps4rk9jo21.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2025_zps4rk9jo21.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2026_zpsagylomcp.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2026_zpsagylomcp.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2021_zpspqdgo8vd.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2021_zpspqdgo8vd.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2020_zpskotkidul.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2020_zpskotkidul.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2019_zps1zyzou12.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2019_zps1zyzou12.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2018_zpsggyrde6a.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2018_zpsggyrde6a.jpg.html)

http://i1002.photobucket.com/albums/af149/truongloc622/v-Long%20dream%2025-10-15%2017_zpsxzd1bj1q.jpg (http://s1002.photobucket.com/user/truongloc622/media/v-Long%20dream%2025-10-15%2017_zpsxzd1bj1q.jpg.html)

Chánh-BT
27-10-15, 00:15
Căn cứ quá đẹp mà còn có cái chòi canh chim lý tưởng như vậy nữa còn gì bằng, nếu không biết mình sẽ nghĩ đây là loft ở nước ngoài

VietPigeon
15-01-16, 13:56
Căn cứ đẹp, rộng rãi, thoáng, sạch sẽ. Ước mơ của nhiều người.

THIỆP TRANSPORT
15-01-16, 15:20
Căn cứ quá lý tưởng. Thêm cái chòi lá, bộ bàn ghế đá, vừa canh chim vừa làm vài ve thì tuyệt vời

Bigflowerhorn
04-05-16, 16:42
https://www.youtube.com/watch?v=otz8HEOXgoA


https://www.youtube.com/watch?v=MZ17dkFe_EQ