PDA

View Full Version : Video: Bồ câu đua trong chiến tranh Thế giới thứ Izongke
30-08-14, 09:42
Videoclip bồ câu đua trong Thế chiến Thứ nhất tại Pháphttps://www.youtube.com/watch?v=k2A3GORFCPg