PDA

View Full Version : Top 10 chim Hiệp hội Bắc Kinh - Hải Điện Âu 880 KM.Chấn PG
23-05-11, 14:19
Nguồn: chinaxinge.com


Quán quân
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141158107_s.jpg
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141240554_s.jpg

Á quân
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141416404_s.jpg
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141439468_s.jpg

Chấn PG
23-05-11, 14:19
Hạng 3
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141512143_s.jpg
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141533250_s.jpg

Hạng 4
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141602338_s.jpg
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141622214_s.jpg

Chấn PG
23-05-11, 14:20
Hạng 5 + 10
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141651124_s.jpg
Hạng 5
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141710881_s.jpg
Hạng 10
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141733508_s.jpg

Chấn PG
23-05-11, 14:21
Hạng 6
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141800858_s.jpg
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141912268_s.jpg

Hạng 7
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141938768_s.jpg
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506141959773_s.jpg

Chấn PG
23-05-11, 14:21
Hạng 8
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506142024525_s.jpg
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506142044566_s.jpg

Hạng 9
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506142109491_s.jpg
http://gdxh.chinaxinge.com/pic/201005/20100506142137450_s.jpg