PDA

View Full Version : Giải Viễn Chinh 2013 - Chặng 4: Bình Định - Sài Gòn 430 Km ngày 23/11/2013.Chấn PG
13-11-13, 11:51
BTC Hội Bồ câu Saigon xin thông báo giải Viễn Chinh chặng thứ 4: Bình Định - Sài Gòn 430 KM dành cho các chiến binh mang kiềng tự do dự kiến sẽ xuất phát tại đất võ Bình Định vào ngày 23/11/2013.

- Lệ phí tham gia:

Chiến binh mang kiềng VNPC 2013: 250,000đ/chiến binh.

Chiến binh mang kiềng còn lại: 300,000đ/chiến binh.

Lưu ý:

- Nội quy theo Nội quy đua chiến binh (http://bocauvietnam.com/showthread.php?1223-N%E1%BB%99i-quy-%C4%91ua-chi%E1%BA%BFn-binh) của diễn đàn bocauvietnam.com.

- Dành cho các chiến binh mang kiềng tự do (Không chấp nhận kiềng cắt, chấp vá)

- Hạn chót đăng ký chiến binh tham gia vào lúc 20:00:00 ngày 21/11/2013.

- Nhận chiến binh tham gia giải từ 16h - 17h thứ 6 ngày 22/11/2013 tại 12 Lũy Bán Bích. Vì xe khởi hành sớm nên các căn cứ vui lòng đến đúng giờ. Các trường hợp trễ giờ sẽ không được giải quyết.


Giải thưởng bao gồm:

- Giải 1: 10.000.000 đ + Cúp + cờ

- Giải 2: 6.000.000 đ + cờ

- Giải 3: 4.000.000 đ + cờ

- Giải 4: 1.000.000 đ + cờ

- Giải 5: 1.000.000 đ + cờ

- Giải 6 - 10: Mỗi giải bao gồm 500.000 đ + cờ


TM.BTC

Chấn PG
13-11-13, 14:13
Căn cứ Liềm Q.11 mở màn đăng ký 5 chiến binh.

Chấn PG
13-11-13, 22:52
Hoàng Q.8 đăng ký 2 chiến binh mang kiềng VNPC 2013

tugiang
14-11-13, 11:48
Tugiang đăng ký 2 chiến binh.

Simon_ThienVu
14-11-13, 14:55
Đông Q8 tham gia 01 chiến binh

KIỀNG VNPC2013

Le_quan8
14-11-13, 17:28
Lễ quận 8 đăng ký 6 chiến binh

Tân_Pigeon
14-11-13, 18:37
Mình đăng kí 2 chiến binh

Tantanphu
14-11-13, 20:20
Tân Tân Phú đăng ký 01 chiến binh

minhbacdan
15-11-13, 08:47
Minh đăng ký 2 chiến binh (1 chiến binh kiềng VNPC 2013 và 1 chiến binh kiềng tự do)

VinhQuang_Q4
15-11-13, 14:58
Hoàng râu đăng kí 2 chiến binh.

Bigflowerhorn
15-11-13, 15:00
Căn cứ Sò Nàm đăng ký 01 chiến binh kiềng tự do.

taixaydung
15-11-13, 18:58
Mình đăng ký 2 chiến binh

xi_PN
15-11-13, 19:16
căn cứ xi_PN đăng kí 2 chiến binh

tonq8
15-11-13, 19:33
Tôn đăng ký2 chiên binh

Chấn PG
16-11-13, 17:23
Căn cứ Liềm Q.11 đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Hoàng Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tú Giang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Đông Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.8 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ vie_pigeon đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hoàng râu đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tôn Q.8 đăng ký 2 chiến binh
Tạm thời có 30 chiến binh của 12 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 4 Bình Định -Saigon ngày 23/11/2013

Bigflowerhorn
16-11-13, 21:29
Căn cứ Big -Pic đăng ký trước 02 chiến binh.

Hoache
17-11-13, 01:01
mình đăng ký 2 cb kiềng vnpc 2013

Bigflowerhorn
17-11-13, 14:51
Căn cứ Biên Q.6 đăng ký 03 chiến binh.

Vayca
17-11-13, 17:00
Vayca đăng ký 2 chiến binh.

DieuHuy
17-11-13, 23:08
dieuhuy đăng ký 6 chiến binh

ChuyaChuya
18-11-13, 00:24
ChuyaChuya tham gia 1 chiến binh kiềng tự do

Vayca
18-11-13, 11:26
Lễ Q.5 đăng ký 1 chiến binh.

Namtran
18-11-13, 13:23
Namtran 2 chiến binh

Bigflowerhorn
19-11-13, 08:47
Căn cứ Big -Pic thêm 02 chiến binh. Trước sau 04 chiến binh.

Chấn PG
19-11-13, 09:37
Căn cứ Xiểng Q.6 tham gia 6 chiến binh.

Chấn PG
19-11-13, 10:44
Căn cứ Vinh MG đăng ký 2 chiến binh.

Chấn PG
19-11-13, 12:19
Căn cứ Liềm Q.11 đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Hoàng Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tú Giang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Đông Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.8 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ vie_pigeon đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tân tân phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hoàng râu đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tôn Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ hoache đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Vayca đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Dieuhuy đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Chuyachuya đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xiểng Q.6 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Vinh MG đăng ký 2 chiến binh
Tạm thời có 60 chiến binh của 23 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 4 Bình Định -Saigon ngày 23/11/2013

Bigflowerhorn
19-11-13, 14:36
Căn cứ BlueSky đăng ký 02 chiến binh (có 1 chiến binh kiềng VNPC2013).

Gia Hưng (HCMC)
19-11-13, 15:24
- Căn cứ Phát Đồng diều: 02 "chiến binh" - VNPC 2013

Quang(BC)
19-11-13, 21:05
Quang(BC) tham gia 2 chiến binh

Chấn PG
19-11-13, 22:50
Căn cứ Liềm Q.11 đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Hoàng Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tú Giang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Đông Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.8 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ vie_pigeon đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tân tân phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hoàng râu đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tôn Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 4 chiến binh (3 cb VNPC2013)


Căn cứ hoache đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Vayca đăng ký 2 chiến binh VNPC2013


Căn cứ Dieuhuy đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Chuyachuya đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xiểng Q.6 đăng ký 6 chiến binh (1 cb VNPC2013)


Căn cứ Vinh MG đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bluesky đăng ký 2 chiến binh (1 cb VNPC2013)


Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quang (BC) đăng ký 2 chiến binh


Tạm thời có 66 chiến binh của 26 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 4 Bình Định -Saigon ngày 23/11/2013

HungkyQ11
20-11-13, 00:13
hungkyQ11 đăng ký 1 chiến binh.

Hainguyen
20-11-13, 07:49
Mình tham gia 3 em (2 em kiềng tự do, 1 em kiềng VNPC2013)

Thuan Q.6
20-11-13, 08:15
căn cứ Hưng Q.6 đăng ký 1 CB

Vuanh
20-11-13, 09:05
Hiện tại đã có 71 chiến binh đăng ký trong đó có 8 chiến binh VNPC2013. Các căn cứ chú ý, khi đăng ký nếu có chiến binh VNPC2013 thì ghi vào luôn nhé!

thuanloi
20-11-13, 09:17
Căn cứ thuận lợi đăng ký 02 chiến binh (01 VNPC 2013)

songiay
20-11-13, 09:47
Sơn Giấy đăng ký 08 chiến binh kiềng VNPC 2013

tugiai_ly
20-11-13, 10:00
tugiai_ly đăng ký 1 chiến binh tự do

Chánh-BT
20-11-13, 10:11
Căn cứ Chánh-BT tham gia 1 chiến binh VNPC 13

Chấn PG
20-11-13, 10:42
Căn cứ Xiểng Q.6 rút lại 2 chiến binh. Còn 4 chiến binh tham gia giải.

Căn cứ Hoàng Q.8 đăng ký thêm 1 chiến binh kiềng tự do. Tổng cộng 3 chiến binh tham gia.

Namtran
20-11-13, 13:06
Namtran kiền 2013

Vinhxena
20-11-13, 13:44
Căn cứ Vinhxena đăng ký 1 con kiềng VNPC 2013

Bigflowerhorn
20-11-13, 14:06
Căn cứ Big -Pic thêm 02 chiến binh. Tổng cộng 06 chiến binh (có 03 chiến binh kiềng VNPC2013).

loiphat
20-11-13, 14:16
căn cứ lợi phát đăng ký 1 con (VNPC 2013)

Bigflowerhorn
20-11-13, 15:20
Căn cứ Hungchay đăng ký 02 chiến binh (1 chiến binh kiềng VNPC2013).

Chấn PG
20-11-13, 15:55
Căn cứ 7xe đăng ký 1 chiến binh kiềng VNPC 2013.

Chấn PG
20-11-13, 17:01
Tài tân phú đăng ký 1 chiến binh kiềng VNPC 2013

taixaydung
20-11-13, 17:08
Mình đăng ký thêm 1 chiến binh kiềng VNPC 2013 trước sau là 3 chiến binh

Le_quan8
20-11-13, 18:10
Lễ quận 8 đăng ký thêm 1 chiến binh vnpc2013(trứơc sau 7 chiến binh)

Nghĩa-Q2
20-11-13, 18:19
Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh

Chấn PG
20-11-13, 19:41
Căn cứ Liềm Q.11 đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Hoàng Q.8 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Tú Giang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Đông Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.8 đăng ký 7 chiến binh (1 cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ vie_pigeon đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tân tân phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hoàng râu đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 3 chiến binh (1cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tôn Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 6 chiến binh (3 cb VNPC2013)


Căn cứ hoache đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Vayca đăng ký 2 chiến binh VNPC2013


Căn cứ Dieuhuy đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Chuyachuya đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh (1 cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ Xiểng Q.6 đăng ký 4 chiến binh (1 cb VNPC2013)


Căn cứ Vinh MG đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bluesky đăng ký 2 chiến binh (1 cb VNPC2013)


Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quang (BC) đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hùng Ký Q.11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hainguyen đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Hưng Q.6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thuận Lợi đăng ký 2 chiến binh (1 cb VNPC 2013)


Căn cứ Sơn giấy đăng ký 8 chiến binh


Căn cứ tugiai_ly đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Chánh BT đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Vinhxena đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Lợi Phát đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Hùng chảy đăng ký 2 chiến binh (1 cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ 7xe đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Tài tân phú đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh
Tạm thời có 92 chiến binh của 39 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 4 Bình Định -Saigon ngày 23/11/2013

phukt96
20-11-13, 21:01
Anh Châu Văn Thân tham dự 6 chiến binh.

Thang_Q5
20-11-13, 22:19
Căn cứ Tin Q6 tham gia 1 chiến binh
Căn cứ Hoa GD tham gia 2 chiến binh
Căn cứ Huy Dien Luc tham gia 4 chiến binh

Chấn PG
20-11-13, 22:41
Căn cứ Liềm Q.11 đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Hoàng Q.8 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Tú Giang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Đông Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.8 đăng ký 7 chiến binh (1 cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ vie_pigeon đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tân tân phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hoàng râu đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 3 chiến binh (1cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tôn Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 6 chiến binh (3 cb VNPC2013)


Căn cứ hoache đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Vayca đăng ký 2 chiến binh VNPC2013


Căn cứ Dieuhuy đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Chuyachuya đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh (1 cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ Xiểng Q.6 đăng ký 4 chiến binh (1 cb VNPC2013)


Căn cứ Vinh MG đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bluesky đăng ký 2 chiến binh (1 cb VNPC2013)


Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quang (BC) đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hùng Ký Q.11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hainguyen đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Hưng Q.6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thuận Lợi đăng ký 2 chiến binh (1 cb VNPC 2013)


Căn cứ Sơn giấy đăng ký 8 chiến binh


Căn cứ tugiai_ly đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Chánh BT đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Vinhxena đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Lợi Phát đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Hùng chảy đăng ký 2 chiến binh (1 cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ 7xe đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Tài tân phú đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Châu văn thân đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Tín Q.6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hòa GĐ đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Huy điện lực đăng ký 4 chiến binh


Tạm thời có 105 chiến binh của 43 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 4 Bình Định -Saigon ngày 23/11/2013

Bigflowerhorn
21-11-13, 07:49
- Căn cứ Sò phúc đăng ký 06 chiến binh.

- Căn cứ Tường Q.11 đăng ký 01 chiến binh.

Quayphulam
21-11-13, 07:56
Chấn pg tham gia 1em.
Quậyphúlâm tham gia 1 em.
Kiênq5 tham gia 1em(Kiềng vnpc 13).
Phúcyến tham gia 3 em (1 em vnpc13).

Vinhxena
21-11-13, 08:51
Vinhxena đăng ký thêm 5 chiến binh. Tổng cộng là 6 chiến binh (2 Vnpc 13)

Gia Hưng (HCMC)
21-11-13, 09:41
- Căn cứ THANG LONG: 03 "chiến binh" - 02 kiềng tự do và 01 VNPC 2013

tugiang
21-11-13, 10:33
Tugiang đăng ký thêm 1 chiến binh trước sau 3 chiến binh.

Thang_Q5
21-11-13, 10:41
Căn cứ Tý Sầu Riêng tham gia 1 chiến binh .

Bigflowerhorn
21-11-13, 10:47
Căn cứ Taiauco đăng ký 06 chiến binh (04 chiến binh VNPC2013).

Mario Vo
21-11-13, 11:37
Mario Vo đăng ký 2 chiến binh kiềng VNPC 13

Quang(BC)
21-11-13, 11:40
Quang(BC) tham gia thêm1 chiến binh(truoc,sau 3 chiến binh)

Hunglam_Q11
21-11-13, 13:47
Căn cứ hunglam_q11 đăng ký 03 chiến binh (01 chiến binh VNPC2013).

Bigflowerhorn
21-11-13, 14:24
Căn cứ Mành Bi đăng ký 01 chiến binh tự do.

phukt96
21-11-13, 15:25
Phú tham gia 04 chiến binh.

NT.PHONG
21-11-13, 16:54
Mình tham gia 03 chiến binh. ( 02 chiến binh vnpc 2013)

Chánh-BT
21-11-13, 16:58
Căn cứ hieuhien tham gia 1 chiến binh VNPC 13

Vayca
21-11-13, 17:42
Vayca đăng ký thêm 1 chiến binh, trước sau 3 chiến binh.

Chấn PG
21-11-13, 17:47
Căn cứ conic tham gia 1 chiến binh.

Căn cứ Tuấn HA tham gia 3 chiến binh kiềng tự do.

Căn cứ Lâm Q8 đăng ký 1 chiến binh.

Căn cứ Lý mè đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
21-11-13, 17:51
Chỉ còn 2 giờ 30 phút nữa là khoá sổ đăng ký chiến binh tham gia giải Viễn Chinh 2013: Bình Định - Saigon 430 Km. Các tư lệnh hãy nhanh chóng đăng ký nhé.

Xin cảm ơn các tư lệnh đã ủng hộ.

Thin76
21-11-13, 17:58
Thìn76 đăng ký 1 em.

NhocSport
21-11-13, 18:07
Căn cứ nhocsport đăng kí 3 chiến binh VNPC-2013

bocaubinhtrieu
21-11-13, 18:11
bocaubinhtrieu đăng ký 1 em kiềng tự do.

Thang_Q5
21-11-13, 18:23
căn cứ Hoa GĐ thêm 1 cb tổng cộng 3 cb
Căn cứ Huy Dienluc thêm 2 cb tổng cộng 6 cb .

Chấn PG
21-11-13, 18:34
Căn cứ Tý chuột đăng ký 1 chiến binh (anh Đông Q.8 bảo lãnh).

NguyenBang
21-11-13, 18:44
Mình đăng kí 1 chiến binh. Kiềng vnpc_2013

Bigflowerhorn
21-11-13, 18:47
- Căn cứ Xá xíu: 02 chiến binh (01 VNPC2013).

- Căn cứ Quay nho: 01 chiến binh VNPC2013.

- Căn cứ Hải Q.11: 02 chiến binh (01 chiến binh VNPC2013).

- Căn cứ Minh Q.11 -090.813.7963: 01 chiến binh VNPC2013.

- Căn cứ Châu Q.8: 01 chiến binh.

- Căn cứ Big -Pic thêm 01 chiến binh VNPC2013. Trước sau 07 chiến binh (04 chiến binh VNPC2013).

Quang Huy Q10
21-11-13, 18:55
tiểu Long đăng ký 02 chiến binh ( 01 VNPC-2013 )

Bigflowerhorn
21-11-13, 19:03
Căn cứ CUONG NHO đăng ký 07 chiến binh (03 chiến binh VNPC2013).

Chánh-BT
21-11-13, 19:12
Căn cứ Mario Vo đăng ký thêm 1 em VNPC 13. Tổng cộng 3 em

Căn cứ Xiểng - q.6 đăng ký thêm 2 em ( 1 VNPC 13) tổng cộng 6 em

Chánh-BT
21-11-13, 19:32
Căn cứ CVN đăng ký thêm 1 chiến binh. Trước sau 2 chiến binh (1 VNPC2013)

Căn cứ vayca đăng ký thêm 1 em VNPC 13 tổng cộng 4 em

Chánh-BT
21-11-13, 19:37
Căn cứ Cừ-Biên hòa đăng ký 1 em kiềng tự do

zongke
21-11-13, 19:59
Zongke đăng ký 1 em kiềng tự do.

Chấn PG
21-11-13, 22:39
Căn cứ Liềm Q.11 đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Hoàng Q.8 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Tú Giang đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Đông Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.8 đăng ký 7 chiến binh (1 cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ vie_pigeon đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tân tân phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hoàng râu đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 3 chiến binh (1cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tôn Q.8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 7 chiến binh (4 cb VNPC2013)


Căn cứ hoache đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Vayca đăng ký 4 chiến binh (2 chiến binh VNPC2013)


Căn cứ Dieuhuy đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Chuyachuya đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q.5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh (1 cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ Xiểng Q.6 đăng ký 6 chiến binh (1 cb VNPC2013)


Căn cứ Vinh MG đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bluesky đăng ký 2 chiến binh (1 cb VNPC2013)


Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quang (BC) đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Hùng Ký Q.11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hainguyen đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Hưng Q.6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thuận Lợi đăng ký 2 chiến binh (1 cb VNPC 2013)


Căn cứ Sơn giấy đăng ký 8 chiến binh


Căn cứ tugiai_ly đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Chánh BT đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Vinhxena đăng ký 6 chiến binh (2 VNPC 2013)


Căn cứ Lợi Phát đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Hùng chảy đăng ký 2 chiến binh (1 cb kiềng VNPC 2013)


Căn cứ 7xe đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Tài tân phú đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ CVN đăng ký 2 chiến binh (1 VNPC 2013)


Căn cứ Châu văn thân đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Tín Q.6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hòa GĐ đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Huy điện lực đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Phúc Q.6 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Tường Q.11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Chấn PG đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Quậy phú lâm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Kiên Q.5 đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Phúc yến đăng ký 3 chiến binh (1 VNPC 2013)


Căn cứ Thăng Long đăng ký 3 chiến binh (1 VNPC 2013)


Căn cứ Tý sầu riêng đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tài âu cơ đăng ký 6 chiến binh (4 VNPC 2013)


Căn cứ Mario Võ đăng ký 3 chiến binh VNPC 2013


Căn cứ Hùng Lâm đăng ký 3 chiến binh (1 VNPC 2013)


Căn cứ Mành Bi đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phú KT96 đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ NT.PHONG đăng ký 3 chiến binh (2 VNPC 2013)


Căn cứ Hiếu Hiền đăng ký 1 chiến binh VNPC 2013


Căn cứ conic đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tuấn HA đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Lâm Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lý mè đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thìn76 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ nhocsport đăng ký 3 chiến binh VNPC 2013


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tý chuột đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Nguyễn Bằng đăng ký 1 chiến binh VNPC
2013


Căn cứ Xá xíu đăng ký 2 chiến binh (1 VNPC 2013)


Căn cứ Quậy nhỏ đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hải Q.11 đăng ký 2 chiến binh (1 VNPC 2013)


Căn cứ Minh Q.11 đăng ký 1 chiến binh (VNPC 2013)


Căn cứ Châu Q.8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tiểu Long Q.10 đăng ký 2 chiến binh (1 VNPC 2013)


Căn cứ CUONG NHO đăng ký 7 chiến binh (3 VNPC 2013)


Căn cứ Cừ BH đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Zongke đăng ký 1 chiến binh


Tổng cộng có 190 chiến binh của 76 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 4 Bình Định -Saigon ngày 23/11/2013

Bigflowerhorn
22-11-13, 09:48
SGPC -Hội Bồ câu Saigon thông báo:

- 15h30 -16h30 chiều nay Thứ 6 22/11/2013, nộp chiến binh tham gia đua Giải Viễn chinh 2013 chặng 4: Bình Định -Saigon tại 12 Lũy Bán Bích. Vì số lượng chiến binh tăng nhiều nên có sự điều chỉnh thời gian nộp chiến binh sớm hơn 30 phút. Để không ảnh hưởng đến tất cả các anh em khác và hỗ trợ tốt công tác tổ chức, yêu cầu anh em đúng giờ.

- BTC cũng đồng thời đã gửi đến anh em tham gia trận đua một tin nhắn thông báo giờ nộp chiến binh. Nếu anh em nào không nhận được vui lòng liên hệ Chấn PG - điện thoại số 012.12.32.92.92 để cập nhật lại số điện thoại. Vì đây là số điện thoại liên lạc giữa các căn cứ với BTC nên anh em vui lòng cung cấp số chính xác có thể liên lạc được.

- Mọi thông tin liên lạc với BTC vui lòng alô Chấn PG - điện thoại số 012.12.32.92.92 .

Xin cám ơn.

TM.BTC

Vuanh
22-11-13, 13:41
Tổng cộng có 190 chiến binh của 76 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 4 Bình Định -Saigon ngày 23/11/2013


190 chiến binh - Con số thật ấn tượng và đã nói lên được nhiều điều.

1. Phong trào chơi bồ câu đua đang phát triển rất mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, đang được nhiều người quan tâm và đầu tư.

2. Đẳng cấp của các chiến binh giữa các căn cứ đang dần cân bằng và được tăng lên đáng kể. Nhớ đến trận Bình Định đầu tiên do bạn Thangdovebi tài trợ vào 18/12/2010, lúc đó chỉ có 42 chiến binh tham gia và chiến binh nào về được căn cứ xem như rất hay vì vào thời gian đó ít người thích thả xa. Hiện nay với khoảng cách như vậy hầu như căn cứ tại Sài Gòn đều có thể có chiến binh làm được điều đó từ căn cứ có thâm niên đến những căn cứ mới chơi chưa được 1 năm.

3. Mọi người ngày càng thích đua chiến binh đường xa.

Thay lời muốn nói xin gửi lời cám ơn chân thành tất cả các anh em đã cùng đồng hành với SGPC -Hội Bồ câu Saigon cũng như diễn đàn bocauvietnam.com trong những năm qua.

Chúc các căn cứ có những chiến binh thần tốc và đoạt giải cao trong chặng này.

TM. BTC & BQT

Vuanh
22-11-13, 23:11
Số lượng giải thưởng và giá trị giải thưởng được điều chỉnh lại do số lượng chiến binh đăng ký nhiều hơn dự kiến và được điều chỉnh như sau:


Giải 1 : 14.000.000vnđ + cúp + cờ + bằng chứng nhận

Giải 2 : 7.000.000vnđ + cờ + bằng chứng nhận

Giải 3 : 4.000.000vnđ + cờ + bằng chứng nhận

Giải 4-5: 2.000.000vnđ + cờ + giấy chứng nhận

Giải 6-10 : 700.000vnđ + cờ + giấy chứng nhận

Giải 11-19 : 300.000vnđ


Sau 9 giờ sáng ngày mai nếu căn cứ nào không được tin nhắn từ BTC xin vui lòng liên hệ ChấnPG 012.12.32.92.92 .


TM. BTC & BQT

Vuanh
22-11-13, 23:26
Các căn cứ xin lưu ý,


Những căn cứ tham gia từ 6 chiến binh trở lên được khuyến mãi 1 chiến binh (không phải đóng tiền cho 1 chiến binh) thì tất cả chiến binh tham gia phải cùng một căn cứ.
Nếu chúng tôi phát hiện có sự gian lận (nghĩa là các chiến binh tham gia không cùng một căn cứ) thì tất cả các chiến binh của căn cứ đó sẽ bị loại khỏi giải đua này.


TM. BTC

Nghĩa-Q2
23-11-13, 07:05
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/1_zpseaaaaaa0.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/1_zpseaaaaaa0.png.html)

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/2_zps87fa9596.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/2_zps87fa9596.png.html)

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/3_zps58a601bd.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/3_zps58a601bd.png.html)

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/4_zps10aa6c21.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/4_zps10aa6c21.png.html)

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/5_zps5a52ff5e.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/5_zps5a52ff5e.png.html)

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/6_zps353fc496.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/6_zps353fc496.png.html)

Chấn PG
23-11-13, 07:25
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0001_zps79a5d7e9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0002_zps30129b22.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0003_zps4ec5c972.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0004_zpsc359d5da.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0005_zps7ff025ba.jpg


http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0006_zps5ad485b7.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0007_zps1a213526.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0008_zps41fb65ef.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0009_zps0a8b621d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0010_zps825e974a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0011_zps04a7aa83.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0012_zps20830d06.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0013_zps80fbf50c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0014_zpsfa780daa.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0015_zpsab9020c1.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0016_zps48dbebef.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0017_zpsa70451cb.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0018_zps05df2515.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0020_zpsf511b11c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0021_zps7afc3e41.jpg

Chấn PG
23-11-13, 07:37
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0022_zpsd26e3160.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0023_zpsc9c68387.jpg


http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0024_zpsf71837d4.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0025_zps07567a17.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0026_zps48a4c905.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0027_zpsa5bef009.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0028_zpsdd5a2c39.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0030_zpsd4f8a1d4.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0031_zps94b559af.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0033_zpsd36b2e33.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0035_zps6073bf62.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0037_zps6109c825.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0039_zps6fefd472.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0040_zps5d830c97.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0041_zpsfbe7a1d7.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0042_zps08df7407.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0043_zps02221936.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0044_zps8e173a94.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0045_zps1fa8e18e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0047_zpsc1f6feb4.jpg

Chấn PG
23-11-13, 07:41
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0048_zpsc4963e7d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0049_zpsc2ca297d.jpg


http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0050_zpse92e0a68.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0051_zps3e1447a5.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0052_zps0ac0adfb.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0053_zps8f98a00e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0054_zps93027af5.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0055_zps628885a0.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0056_zps1185fb49.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0057_zpsc08a173b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0058_zps4379a602.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0059_zpsffa36970.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/tn_DSC_0060_zpsa03667db.jpg

Bigflowerhorn
23-11-13, 07:59
SGPC -BTC Hội Bồ câu Saigon thông báo:

- Cất cánh: 06h25 sáng nay thứ bảy ngày 23/11/2013, 190 chiến binh đã cất cánh tại Ga Diêu Trì -Quy Nhơn -Bình định.

- Thời tiết: Trời âm u nhiều mây, gió thuận hướng Bắc với tốc độ 6kmph.

- Thông tin số điện thoại BTC đã được gửi đến các số điện thoại Tư lệnh từ 07h25. Nếu sau 09h00 không nhận được tin nhắn thì có thể hỏi các căn cứ bạn hay liên hệ BTC qua số điện thoại Chấn PG: 012.12.32.92.92 .

- Nhắn tin về BTC: Khi chiến binh hạ cánh vui lòng bình tĩnh cào và nhắn tin đúng và đủ 8 số trên tem (không thừa không thiếu, không sai) về số điện thoại BTC.

Chúc các chiến binh hạ cánh an toàn và thần tốc!

Lưu ý: Trong thời gian chờ đợi, các căn cứ vui lòng nhính chút thời gian xem qua Nội quy đua chiến binh (http://bocauvietnam.com/showthread.php?1223-N%E1%BB%99i-quy-%C4%91ua-chi%E1%BA%BFn-binh&p=6765#post6765). Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện đến mức tốt nhất có thể để xây dựng Nội Quy hoàn chỉnh nhất, công bằng nhất cho tất cả người tham gia.

Vui chơi giải trí là chính nhưng không kém phần chuyên nghiệp! Thắng thua mà vẫn cứ vui!

TM.BTC

Bigflowerhorn
23-11-13, 19:25
SGPC -Hội Bồ câu Saigon thông báo:

- 12h00 trưa mai chủ nhật 24/11/2013, Thân mời anh em tham gia kiểm tra kết quả và trao giải Giải đua Viễn chinh chặng 4 -Bình Định -Saigon 430km.

- Các căn cứ có chiến binh về trong ngày hôm nay, vui lòng mang ra 12 Lũy Bán Bích để kiểm tra.

- Theo thông tin lượm lặt thì có khoảng 15 chiến binh hạ cánh.

- Vẫn còn giải thưởng nên các tư lệnh tiếp tục chờ đón chiến binh vào sáng sớm mai nhé!

TM.BTC

Chấn PG
24-11-13, 19:12
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1_zps98909a15.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/2_zps6f95d372.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/3_zps125113be.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/4_zps4c5a0600.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/5_zpsf9e0b5fd.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/6_zps1defc2e8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/7_zpsb63ff11f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/8_zps713701a3.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/9_zps2fc1c4a3.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/10_zps625cb7e2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/11_zps19760b63.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/12_zpsd03d5e1a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/13_zps403ab963.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/14_zpsb53c5d53.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/15_zps9e30fbd8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/16_zps73174d76.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/17_zpsb5b9296c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/18_zpsd533346a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/19_zps1f8d5f6b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/20_zpsf0a5fe4d.jpg

Chấn PG
24-11-13, 19:16
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/21_zpsd3ed13b7.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/22_zps434cb4f8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/23_zps4d6641fb.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/24_zpsaa112e5a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/25_zps6233ae13.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/26_zpsf3288f9d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/27_zpsc23ae0ee.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/28_zps53784a87.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/29_zpsfd7b9d03.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/30_zps5aaf91ac.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/31_zpsbb5aafa2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/32_zps1247c9ca.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/33_zps5b9b66ab.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/34_zps132afaab.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/35_zps390455a4.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/36_zpsd9efe1e0.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/37_zps6e7a9358.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/38_zps255a5b18.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/39_zps37aaf0d9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/40_zps8c56e674.jpg

Chấn PG
24-11-13, 19:18
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/41_zps9730e5ce.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/42_zps6897ba79.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/43_zpsb61e9f62.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/44_zps4d55f3ed.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/45_zps79f126ae.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/46_zps9b46fbb4.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/47_zps84d6fefa.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/48_zps30e29d0c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/49_zps0e678c4b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/50_zpsc698693c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/51_zpscc30dc63.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/52_zpsf51c4ba4.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/53_zps1d6c4b1b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/54_zpse3fc46d6.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/55_zpsca9e1067.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/56_zpsd59a64b1.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/57_zps385ae7e6.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/58_zps6b3b9cb9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/59_zps7ce55e22.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/60_zps2e0783d0.jpg

Chấn PG
24-11-13, 19:20
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/61_zps4f3f7edf.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/62_zps43dcd8f8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/63_zps06b5f57c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/64_zps637dcc90.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/65_zps3cc6be57.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/66_zps0d5783cc.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/67_zps05b60782.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/68_zps4414f05a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/69_zps3c46517f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/70_zps7ceec06b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/71_zpsc424d16e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/72_zps1b44dd70.jpg

Thin76
24-11-13, 22:15
bảng kết quả không thấy mà sao lại trao giải. em ít học nên mong mấy anh giải thích dùm.... cám ơn nhiều.

Bigflowerhorn
25-11-13, 06:50
Bạn Thin76 thân mến, BTC đang cập nhật lần lượt thông tin lên diễn đàn, mỗi người một khâu khác nhau, người nào xong trước khâu nào thì up lên trước để mọi người được xem sớm nên có thể không theo trình tự, bạn thông cảm nhé! Sáng nay nghia_q2 sẽ up kết quả nhắn tin.

Đương nhiên là phải có kết quả thì mới có trao giải và bạn cũng nhìn thấy qua một số hình ảnh quá trình kiểm tra của BTC rồi đó! BTC cũng đã gửi tin nhắn mời các thành viên tham gia cuộc đua trong đó có bạn ra 12 Lũy Bán Bích chứng kiến việc kiểm tra cũng như trao giải rồi mà? Bạn cũng có thể hỏi lại các đồng đội cùng tham gia với bạn có ra 12 Lũy Bán Bích trưa hôm qua đó!

Và bạn cũng thích đùa nhỉ: vấn đề này cũng không cần bằng đại học hay Tiến sĩ mới hiểu được, chỉ cần đọc, hiểu và chú ý một chút là ra vấn đề thôi mà :D

Cần thông tin thêm thì alo BTC nhé! Cám ơn bạn.


bảng kết quả không thấy mà sao lại trao giải. em ít học nên mong mấy anh giải thích dùm.... cám ơn nhiều.

Nghĩa-Q2
25-11-13, 10:22
Kết quả chiến binh hạ cánh ngày 23/11/2013
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/11_zps032a1242.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/11_zps032a1242.png.html)

Kết quả chiến binh hạ cánh ngày 24/11/2013. Tính tới thời điểm khui thùng kết thúc nhận tin nhắn
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/12_zpse150c14c.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/12_zpse150c14c.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/2_zps193acc09.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/2_zps193acc09.png.html)

Chúc mừng các chiến binh đã hạ cánh an toàn trong thời gian đua khó khăn. Chúc mừng tư lệnh căn cứ Lễ Q.8 đã có chiến binh xuất sắc mang về vinh quang. Với sự đầu tư bài bản cho chiến binh từ khâu xây dựng căn cứ, lựa chọn giống và tập huấn.... thì chiếc cup trong giải viễn chinh cuối cùng năm 2013 của hội BỒ CÂU SÀI GÒN thuộc về anh là thành quả xứng đáng. Cảm ơn các căn cứ đã ủng hộ hội BỒ CÂU SÀI GÒN trong giải lần này để có được số lượng chiến binh tham gia nhiều nhất trong các chặng viễn chinh của năm 2013. Chúc các căn cứ đạt thành quả như mong đợi trong các giải sắp tới cũng như các giải năm 2014 do hội BỒ CÂU SÀI GÒN tổ chức.

Bigflowerhorn
25-11-13, 10:22
https://www.youtube.com/watch?v=mR5DAiFPhog


https://www.youtube.com/watch?v=rTcBZAA7_C4

Vuanh
25-11-13, 14:51
Bảng chi phí của giải


http://farm4.staticflickr.com/3741/11044905254_f07a6071cc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/42463408@N05/11044905254/)
binhdinh13 (http://www.flickr.com/photos/42463408@N05/11044905254/)

Một lần nữa xin gửi lời cám ơn đến các căn cứ đã tham gia giải nhiệt tình. Cũng xin thay mặt anh em mình gửi lời cám ơn đến hai NÀI "Ty và Thắng" đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đây là giải cuối cùng trong năm 2013 do Hội Bồ Câu Sài Gòn tổ chức. Hẹn hội ngộ với các căn cứ sang năm 2014. Các căn cứ hãy tiếp tục dợt thể lực cho các chiến binh để chuẩn bị cho giải Quảng Nam - Sài Gòn do Hội Bồ Câu Đua Quận 8 tổ chức vào dịp Giáng Sinh nhé.

Vuanh
27-11-13, 15:04
BTC Hội Bồ câu Saigon:

Xin thông báo đến toàn thể các căn cứ tham gia giải đua này. Có sự cố đáng tiếc xảy ra sau khi BTC đã phát giải 2 ngày. Có một số các căn cứ như là Phuc Q.6, So nam, chauvanthan… đã nghi ngờ chiến binh hạng 4 của căn cứ Taiauco mượn của căn cứ khác (nghĩa là đăng ký đua khuyến mãi không hợp lệ).

Chúng tôi đã liên hệ với căn cứ Taiauco để kiểm tra nguồn gốc của chiến binh đoạt giải 4, nhưng chủ căn cứ nói rằng chiến binh đã được bán và đã xác nhận mình phạm quy và đã sử dụng hết số tiền thưởng là 2 triệu đồng???

Chúng tôi -những người tổ chức luôn mong muốn có một sân chơi lành mạnh và mang đậm tính chất giải trí vì vậy chúng tôi mới ra Nội quy khuyến mãi chiến binh nhằm thu hút thêm số lượng chiến binh cho mỗi giải đua. Nhưng do có người nghĩ rằng đây là lỗ hỏng và cố tình làm không đúng nguyên tắc. Về việc này chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung Nội quy để tránh sự cố xảy ra như hôm nay.

Vì căn cứ Taiauco đã vi phạm Nội quy nên giải 4 của căn cứ này sẽ không được công nhận và bảng xếp hạng cũng sẽ được sửa lại.

DANH SÁCH THỨ HẠNG GIẢI VIỄN CHINH chặng 4: BÌNH ĐỊNH -SAIGON sửa lại như sau:Giải 1: căn cứ Le_quan8


Giải 2: căn cứ Mario Vo


Giải 3: căn cứ Thuanloi


Giải 4: căn cứ Hoang Q.8


Giải 5: căn cứ Chauvanthan


Giải 6: căn cứ Phuc Q.6


Giải 7: căn cứ Minhbacdan


Giải 8: căn cứ CUONG NHO


Giải 9: căn cứ CUONG NHO


Giải 10: căn cứ So Nam


Giải 11: căn cứ Hai Q.11


Giải 12: căn cứ Big -Pic


Giải 13: căn cứ Chauvanthan


Giải 14: căn cứ Xi PN


Giải 15: căn cứ Le_quan8


Giải 16: căn cứ Dieuhuy


Giải 17: căn cứ PhuTK96


Giải 18: căn cứ Tugiang Q.5


Giải 19: căn cứ Tonq8BTC sẽ lần lượt liên lạc lại các căn cứ đoạt giải để cập nhật lại giải thưởng. Các căn cứ đã nhận Cờ vui lòng chuẩn bị sẵn Cờ để BTC trao đổi lại Cờ, cám ơn.


TM. BTC

Nghĩa-Q2
27-11-13, 18:42
Đây là kết quả được cập nhật sau khi chiến binh của căn cứ Taiauco bị loại (do vi phạm quy định khuyến mãi) được tính theo thời gian chim về và tốc độ chim bay (tham khảo)

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/1_zps3e2f145b.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/1_zps3e2f145b.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/2_zpscef42f70.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/2_zpscef42f70.png.html)