PDA

View Full Version : Căn cứ Xí PNChấn PG
02-07-13, 22:59
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6461_zpsa2e5dd35.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6461_zpsa2e5dd35.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6463_zpsbc64e01c.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6463_zpsbc64e01c.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6464_zps77aeaf5f.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6464_zps77aeaf5f.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6466_zpscbfecb57.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6466_zpscbfecb57.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6467_zpsb37debff.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6467_zpsb37debff.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6468_zpsae535958.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6468_zpsae535958.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6469_zpsc6a0779e.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6469_zpsc6a0779e.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6470_zps8c74ce85.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6470_zps8c74ce85.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6472_zps2f83b535.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6472_zps2f83b535.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6473_zpsf1c36b1d.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6473_zpsf1c36b1d.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6474_zps5f338658.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6474_zps5f338658.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6475_zps48411882.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6475_zps48411882.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6476_zps29f92189.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6476_zps29f92189.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6477_zps5105c75d.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6477_zps5105c75d.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6478_zps6dc5d8af.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6478_zps6dc5d8af.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6479_zpsa56bb968.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6479_zpsa56bb968.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6480_zps3779a2c6.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6480_zps3779a2c6.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6482_zps0a31640a.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6482_zps0a31640a.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6483_zps532646c2.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6483_zps532646c2.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6492_zps0e0fac4b.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6492_zps0e0fac4b.jpg.html)

Chấn PG
02-07-13, 22:59
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6501_zps9fa42b16.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6501_zps9fa42b16.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6502_zps1dc4cfec.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6502_zps1dc4cfec.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6503_zpsf493467a.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6503_zpsf493467a.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6504_zpscc38cd19.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6504_zpscc38cd19.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6506_zpsd8403a00.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6506_zpsd8403a00.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6507_zpsf7934a92.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6507_zpsf7934a92.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6508_zpsadbc6e25.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6508_zpsadbc6e25.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6509_zpsf78bfba7.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6509_zpsf78bfba7.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6510_zps6a2ac542.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6510_zps6a2ac542.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6511_zpsffdfc055.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6511_zpsffdfc055.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6512_zps51f288b8.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6512_zps51f288b8.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6514_zps523fe9dc.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6514_zps523fe9dc.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6515_zpsb6ee4c3a.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6515_zpsb6ee4c3a.jpg.html)

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6517_zpsc05cf844.jpg (http://s1277.photobucket.com/user/chantq1/media/Xi_PN%20loft/tn_IMG_6517_zpsc05cf844.jpg.html)

Nghĩa-Q2
03-07-13, 10:41
Lúc trước chỉ gặp và biết anh qua các giải Nhất cup độc lập lần 1, Nhất giải Bình Định viễn chinh vnpc2012...... nay mới được xem căn cứ. Chúc anh có ngày càng huấn luyện thành công, nhiều chiến binh bay hay.

Vuanh
03-07-13, 22:30
Mấy chiến binh của anh Xí hàng gốc không - Hàng đẹp thật