PDA

View Full Version : Năm 1994 - Giải Nam Thông 3300 KM.Chấn PG
20-08-12, 18:14
Nguồn: chinaxinge.com

Đây là những chiến binh trong cuộc thi giải Nam Thông và một số giải khác bay cự ly siêu đường dài rất hay. Mình sẽ dịch các sự kiện của những chiến binh này sau. Anh em xem hình trước nhé.

http://np7.upanh.com/b2.s29.d2/57b11679e541926d23f1fc41d1e21e64_48319547.20120819 184047657.jpg (http://www.upanh.com/20120819184047657_upanh/v/7rl45n7idgy.htm)

http://np0.upanh.com/b1.s30.d1/ee5ca74c2b189262a725f282b90af191_48319550.20120819 184115246.jpg (http://www.upanh.com/20120819184115246_upanh/v/arl4en3ibgk.htm)

http://np3.upanh.com/b4.s28.d1/1f1c3871108c4072f2c796d6db72438d_48319553.20120819 184131695.jpg (http://www.upanh.com/20120819184131695_upanh/v/brl5an4i9kd.htm)

http://np4.upanh.com/b6.s30.d2/8453f2e899de7271e4e28bbbb978838f_48319554.20120819 184203722.jpg (http://www.upanh.com/20120819184203722_upanh/v/crl32n8ibkv.htm)

http://np8.upanh.com/b4.s30.d2/e16df1600a1fbc0edcebcb4d70a2f326_48319558.20120819 184920679.jpg (http://www.upanh.com/20120819184920679_upanh/v/brl3bnei3xw.htm)

http://np0.upanh.com/b5.s29.d2/6c306ca19ffe0f7ffa5107fb33df6ed2_48319560.20120819 184949351.jpg (http://www.upanh.com/20120819184949351_upanh/v/4rl4fn5ibko.htm)

http://np3.upanh.com/b3.s28.d3/8f1e54d2ee46caa79b5bcccf658870f2_48319563.20120819 185006809.jpg (http://www.upanh.com/20120819185006809_upanh/v/8rlfenbi4kb.htm)

http://np8.upanh.com/b5.s28.d1/81c30163073ff8d3795f938d2659b85a_48319568.20120819 185019287.jpg (http://www.upanh.com/20120819185019287_upanh/v/arl7fndi9kf.htm)

http://np9.upanh.com/b5.s30.d2/22f82cd7abc7ae2bcf1460ad1df311e5_48319569.20120819 185032718.jpg (http://www.upanh.com/20120819185032718_upanh/v/drlbbn1i5kj.htm)

http://np0.upanh.com/b4.s29.d2/7069fc45c3c895407394a2cd9178cba4_48319570.20120819 185046427.jpg (http://www.upanh.com/20120819185046427_upanh/v/9rlc8n9ickg.htm)

http://np1.upanh.com/b3.s28.d2/ffd9eec46c2ea3a5016b4704b2fb02e5_48319571.20120819 185124263.jpg (http://www.upanh.com/20120819185124263_upanh/v/crlc7n0i2ky.htm)

http://np2.upanh.com/b3.s28.d1/36550327e05a28dd406c1dc4193d001c_48319572.20120819 185247928.jpg (http://www.upanh.com/20120819185247928_upanh/v/crla2n8i1kl.htm)

http://np5.upanh.com/b3.s29.d2/f660cdff08af82b9c1dfff63652e3d1d_48319575.20120819 185303839.jpg (http://www.upanh.com/20120819185303839_upanh/v/arle6n5ifks.htm)

http://np6.upanh.com/b4.s30.d2/b9abebdab73c33edf657dc63ccbfe8e3_48319576.20120819 185317691.jpg (http://www.upanh.com/20120819185317691_upanh/v/5rl56nbi8sv.htm)

http://np7.upanh.com/b5.s30.d1/d201eb08ae759a873509f8d62db3ef89_48319577.20120819 185328831.jpg (http://www.upanh.com/20120819185328831_upanh/v/drl28n5icsr.htm)

http://np9.upanh.com/b3.s29.d2/78fd95998ba9aa460c918dd58459bfe4_48319579.20120819 185339189.jpg (http://www.upanh.com/20120819185339189_upanh/v/3rl2an6i7st.htm)

http://np1.upanh.com/b3.s29.d2/2bfff84ae0247a201abc9ed940f35dd0_48319581.20120819 185350979.jpg (http://www.upanh.com/20120819185350979_upanh/v/0rlddn8icsc.htm)

http://np3.upanh.com/b2.s30.d1/daab0561c172d2399527a623fc2d2b9b_48319583.20120819 185410352.jpg (http://www.upanh.com/20120819185410352_upanh/v/drl28nbidkp.htm)

http://np5.upanh.com/b6.s30.d2/b8a6e79af610cba534345e76c2783d93_48319585.20120819 185421631.jpg (http://www.upanh.com/20120819185421631_upanh/v/brlc6n7ibsb.htm)

http://np7.upanh.com/b1.s28.d1/267ebadc2143f3bcf13a82c316a042d6_48319587.20120819 185435876.jpg (http://www.upanh.com/20120819185435876_upanh/v/1rl00n9icse.htm)

Chấn PG
20-08-12, 18:14
http://np8.upanh.com/b1.s28.d3/79bef7198a0be6dc707604a2a8a85923_48319588.20120819 185449639.jpg (http://www.upanh.com/20120819185449639_upanh/v/5rl22n8idsq.htm)

http://np9.upanh.com/b1.s30.d2/08886b530c998d20fa342590e58fda75_48319589.20120819 185520283.jpg (http://www.upanh.com/20120819185520283_upanh/v/9rldan8i7sh.htm)

http://np3.upanh.com/b4.s28.d3/742e79771fc9b691357cc1da2bdf25e4_48319593.20120819 185536453.jpg (http://www.upanh.com/20120819185536453_upanh/v/0rlebnei7sy.htm)

http://np4.upanh.com/b5.s29.d2/6966981060ca862f4eb8ca1a72d5ea87_48319594.20120819 185551924.jpg (http://www.upanh.com/20120819185551924_upanh/v/crl04n8ibsl.htm)

http://np5.upanh.com/b6.s29.d3/23207c3132628829aa6d5dda7320371e_48319595.20120819 190045927.jpg (http://www.upanh.com/20120819190045927_upanh/v/2rld2n1ifsm.htm)

http://np6.upanh.com/b1.s29.d3/2feb88831e69ae842803bd534cc602a1_48319596.20120819 190114630.jpg (http://www.upanh.com/20120819190114630_upanh/v/3rl0eneidsk.htm)

http://np7.upanh.com/b2.s30.d2/d98972be8694b783cc4c47a9401fb96a_48319597.20120819 190152187.jpg (http://www.upanh.com/20120819190152187_upanh/v/arlacn4iess.htm)

http://np8.upanh.com/b2.s28.d1/c0ce588fb7ac6d7ca36e01c8dbe8e617_48319598.20120819 190208129.jpg (http://www.upanh.com/20120819190208129_upanh/v/0rl89nfi6so.htm)

http://np0.upanh.com/b5.s29.d2/45a50f2c98c68d170da3d624eb8fe1f0_48319600.20120819 190232199.jpg (http://www.upanh.com/20120819190232199_upanh/v/1rlc6nci1li.htm)

http://np2.upanh.com/b2.s28.d1/1c4b70d51949497fee31d81eacc61020_48319602.20120819 190245916.jpg (http://www.upanh.com/20120819190245916_upanh/v/9rl30n7i3sw.htm)

http://np3.upanh.com/b3.s30.d2/0dcafec38457f2ac3871ed9374c915fe_48319603.20120819 190254176.jpg (http://www.upanh.com/20120819190254176_upanh/v/2rle7nfi6lc.htm)

http://np5.upanh.com/b3.s28.d3/3aa7249da6dd066656b162bc5773cbab_48319605.20120819 190308612.jpg (http://www.upanh.com/20120819190308612_upanh/v/8rl3dn4idsp.htm)

http://np7.upanh.com/b1.s30.d1/afb4a6bd24b83f56279360bb869e8334_48319607.20120819 190322152.jpg (http://www.upanh.com/20120819190322152_upanh/v/3rlf4neiasj.htm)