PDA

View Full Version : Hình ảnh "Tấm lòng nhân ái - 1 Tháng 7 năm 2012Bigflowerhorn
03-07-12, 09:50
http://no9.upanh.com/b2.s27.d2/4a10703b946b61073c03c93df327a2b4_46803819.vtuthien 171220.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__20__upanh/v/ery3cf8lbqb.htm)

http://no1.upanh.com/b1.s1.d4/ecac45960c3873c9fe53a9c05fcc175a_46803821.vtuthien 17121.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__1__upanh/v/brya2f0lbqe.htm)

http://no2.upanh.com/b6.s28.d1/5bcb5b5691d1694c41ca2901ce8caf9c_46803822.vtuthien 17122.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__2__upanh/v/8ry47fel8qq.htm)

http://no3.upanh.com/b5.s29.d3/d625a317767036f88823072e61703d8f_46803823.vtuthien 17123.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__3__upanh/v/3ry6df1l4qh.htm)

http://no0.upanh.com/b1.s1.d4/914cfab9a4c78f308d74248a33be6f2e_46803830.vtuthien 17124.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__4__upanh/v/7ry1df4leqk.htm)

http://no1.upanh.com/b1.s27.d2/ccc0e22ad499e8509024a3d9f192262e_46803831.vtuthien 17125.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__5__upanh/v/fry08ffl5qs.htm)

http://no3.upanh.com/b5.s29.d1/ed28192f9962a6549ee753db9648100e_46803833.vtuthien 17126.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__6__upanh/v/cry78fdl3hr.htm)

http://no5.upanh.com/b1.s26.d1/9ac45bb4f6b9f8e6d432c59e3e8f8c5b_46803835.vtuthien 17127.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__7__upanh/v/3ry44f4l9ht.htm)

http://no8.upanh.com/b2.s27.d2/5cff20bf03552da73a656a6af55c614a_46803838.vtuthien 17128.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__8__upanh/v/bryb3f9l2qa.htm)

http://no0.upanh.com/b3.s26.d1/8dfd1b3a3e08366351318f7b428e375b_46803840.vtuthien 17129.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__9__upanh/v/fry89fbl2ou.htm)

http://no2.upanh.com/b1.s26.d2/b97730c2e8f21c5cc13662baf05fdabb_46803842.vtuthien 171210.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__10__upanh/v/5rye9f8l6oq.htm)

http://no3.upanh.com/b1.s28.d1/345d847ae94066e9c26435a4276ad1a8_46803843.vtuthien 171211.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__11__upanh/v/7ryddf6l8oh.htm)

http://no7.upanh.com/b3.s26.d1/54691894644ae5bd81808112854eaefe_46803847.vtuthien 171212.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__12__upanh/v/9ry50f7ldor.htm)

http://no0.upanh.com/b4.s1.d4/e68ba3b076179acd92efeb3e70e78192_46803850.vtuthien 171213.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__13__upanh/v/brybbf7laok.htm)

http://no3.upanh.com/b2.s1.d4/7d1ebb5db01367738c84050c677ec5cf_46803853.vtuthien 171214.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__14__upanh/v/eryb6f6leox.htm)

http://no6.upanh.com/b1.s29.d2/dbb117330676fd8f4db2c83b9f08426a_46803856.vtuthien 171215.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__15__upanh/v/ery57fblfow.htm)

http://no8.upanh.com/b6.s1.d4/ff4e765ecdf95152a2903d05c8ee4cb7_46803858.vtuthien 171216.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__16__upanh/v/frya1fcl1oa.htm)

http://no1.upanh.com/b4.s28.d2/9b07617c92ee909f5def371c2da423ed_46803861.vtuthien 171217.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__17__upanh/v/6ry09f1l7oj.htm)

http://no2.upanh.com/b4.s1.d4/3529f284aeec4a3ed4d905b296a24fb8_46803862.vtuthien 171218.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__18__upanh/v/8ry4bf5lcog.htm)

http://no3.upanh.com/b5.s26.d2/812fbe9f6283b3e2828b8a8000ede7b0_46803863.vtuthien 171219.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__19__upanh/v/4ry64f6leoy.htm)

Bigflowerhorn
03-07-12, 09:52
http://no1.upanh.com/b2.s27.d2/e6e0c42eb75babe5d8699030e93efb61_46803951.vtuthien 171240.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__40__upanh/v/aryaff1lfbd.htm)

http://no3.upanh.com/b5.s1.d4/3e06d0aaa036abe6ad897192e214126b_46803953.vtuthien 171221.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__21__upanh/v/4ry75f6l9by.htm)

http://no5.upanh.com/b3.s26.d2/199a3cf2805c76850ef9b9cfdb367856_46803955.vtuthien 171222.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__22__upanh/v/5ry53fflcbm.htm)

http://no8.upanh.com/b1.s29.d2/40e43d6927a1da9bcaed3108431487e8_46803958.vtuthien 171223.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__23__upanh/v/8ryc4f3l1bo.htm)

http://no1.upanh.com/b6.s28.d3/4a34448b0a703077d05e9a17f8f431e7_46803961.vtuthien 171224.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__24__upanh/v/9ry3dfclcot.htm)

http://no2.upanh.com/b3.s27.d1/3387083f67e802fc22d8583a5fa820c6_46803962.vtuthien 171225.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__25__upanh/v/bry7ef0l4bw.htm)

http://no5.upanh.com/b5.s29.d4/9122db7b1bd0264addc41b99df7f98ee_46803965.vtuthien 171226.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__26__upanh/v/ary4afelfbp.htm)

http://no6.upanh.com/b5.s28.d2/5d7560e53bbc777cf0cd286836ae6128_46803966.vtuthien 171227.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__27__upanh/v/4ry95f3l4bf.htm)

http://no8.upanh.com/b4.s1.d4/7733d8984883ab05c71b662fb17c2a74_46803968.vtuthien 171228.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__28__upanh/v/4ryfff8l9mq.htm)

http://no9.upanh.com/b4.s1.d4/4524435629a4fe1f3f309af99aac4226_46803969.vtuthien 171229.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__29__upanh/v/6ry0cfel1mh.htm)

http://no2.upanh.com/b5.s26.d2/40671b7da7374bc5fe1db1183c166e09_46803972.vtuthien 171230.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__30__upanh/v/8rycefel8mv.htm)

http://no3.upanh.com/b5.s1.d4/ec601669bda274a7be732b806699b765_46803973.vtuthien 171231.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__31__upanh/v/7ryb4fbldmr.htm)

http://no4.upanh.com/b6.s29.d2/fc9030ec30ad2e183282b3aca66f522d_46803974.vtuthien 171234.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__34__upanh/v/2rycbf2l4mi.htm)

http://no6.upanh.com/b1.s1.d4/740f94b36ae4841722396a339c3c63d6_46803976.vtuthien 171235.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__35__upanh/v/8ryb6f3l7mk.htm)

http://no7.upanh.com/b1.s28.d1/6719918fd50b08fdfd5edefa87cadbeb_46803977.vtuthien 171236.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__36__upanh/v/2ry86f6l9ms.htm)

http://no8.upanh.com/b3.s28.d3/705a8028d28a47a35865b15f2435e0d1_46803978.vtuthien 171237.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__37__upanh/v/9ry00f6l1mo.htm)

http://no0.upanh.com/b2.s1.d4/36f421ad113ecb141e4023d1ca9596f9_46803980.vtuthien 171238.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__38__upanh/v/frya9ffl8mz.htm)

Bigflowerhorn
03-07-12, 09:54
http://no8.upanh.com/b1.s29.d3/525f0dfca37ca7b6e9e53c049aa6ef3b_46804018.vtuthien 171260.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__60__upanh/v/3ry4bf2ldyi.htm)

http://no5.upanh.com/b3.s29.d3/60755ae051b1e43d50ee7f0c75b83786_46804025.vtuthien 171241.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__41__upanh/v/0ry53f3l6yb.htm)

http://no7.upanh.com/b6.s29.d1/84958718e8f78e9a790ef2026097e9da_46804027.vtuthien 171242.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__42__upanh/v/cry13f8l2ye.htm)

http://no9.upanh.com/b3.s28.d2/fd2eed8d90ce3691ef84847842f32295_46804029.vtuthien 171243.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__43__upanh/v/bryddf6l2yh.htm)

http://no1.upanh.com/b2.s1.d4/d875076683b0a4fa7ecf7e8f5953a1e4_46804031.vtuthien 171244.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__44__upanh/v/fry0bfbl6yd.htm)

http://no2.upanh.com/b5.s26.d2/e59dbbcf912146449f12d68a81ae5de7_46804032.vtuthien 171245.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__45__upanh/v/bryc1f7l6kf.htm)

http://no4.upanh.com/b5.s27.d2/733a52e56b69018e564e3ad14ef3cec6_46804034.vtuthien 171246.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__46__upanh/v/8ry90f4l2kg.htm)

http://no6.upanh.com/b2.s29.d1/7e46689d924b5dd8241a87e013fe2089_46804036.vtuthien 171247.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__47__upanh/v/8ryabf3l1kl.htm)

http://no8.upanh.com/b5.s26.d1/0e2419736adf1b9db07d6dfbb045a094_46804038.vtuthien 171248.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__48__upanh/v/7ryfcf3l9kk.htm)

http://no0.upanh.com/b3.s28.d3/5515e647ab7e06b6b6ee0def97c5dfb8_46804040.vtuthien 171249.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__49__upanh/v/8rybcf9ldsv.htm)

http://no1.upanh.com/b3.s29.d1/03b3e7a51ee383bbdcacfaed164ed462_46804041.vtuthien 171250.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__50__upanh/v/bryfaf7l4sr.htm)

http://no2.upanh.com/b4.s29.d1/b4bc6f92bd2b6b08d0f84e0045ada931_46804042.vtuthien 171251.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__51__upanh/v/6rycafclbsi.htm)

http://no4.upanh.com/b2.s26.d2/45a7925a94473cdd29d0807aa3f43468_46804044.vtuthien 171252.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__52__upanh/v/drya9f2ldkw.htm)

http://no5.upanh.com/b1.s27.d1/89c0866e1a0eddafd5f201642b08224f_46804045.vtuthien 171253.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__53__upanh/v/5ry79f2lbsc.htm)

http://no7.upanh.com/b3.s26.d1/92e433643e818a3667fb4c94601a7337_46804047.vtuthien 171254.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__54__upanh/v/bryb7f3l2kp.htm)

http://no9.upanh.com/b3.s27.d2/72bc5bf4e051c016eebb692e0b045f8a_46804049.vtuthien 171255.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__55__upanh/v/fry8ffel8sb.htm)

http://no0.upanh.com/b6.s28.d3/41b0628ce3e4b1cfdb6c9da39fa95c07_46804050.vtuthien 171256.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__56__upanh/v/2ry2affl0su.htm)

http://no2.upanh.com/b4.s29.d4/ccd69c9e1dbd11d5af138d8bf3a5f2c9_46804052.vtuthien 171257.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__57__upanh/v/3ryfbfcldsq.htm)

Bigflowerhorn
03-07-12, 09:57
http://no4.upanh.com/b4.s29.d4/37be0b8f2823b949d952dace5f9da533_46804124.vtuthien 171280.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__80__upanh/v/1ryc5f1l4aw.htm)


http://no5.upanh.com/b2.s29.d2/90ac5b46336d9b423b6c155d58342746_46804125.vtuthien 171261.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__61__upanh/v/ary44fflapc.htm)

http://no6.upanh.com/b2.s26.d1/119b8b59488ac087b220bf8d3eebaada_46804126.vtuthien 171262.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__62__upanh/v/fryeef0l4aa.htm)

http://no7.upanh.com/b6.s1.d4/908dcbc2710257450d5f96f98315e16d_46804127.vtuthien 171263.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__63__upanh/v/dryaff9ldap.htm)

http://no8.upanh.com/b5.s1.d4/b24bf6d8aa500b6b798dbea202c0b143_46804128.vtuthien 171264.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__64__upanh/v/2rya8f5l5pz.htm)

http://no0.upanh.com/b1.s29.d1/1a6792e891efd14bc64972dcdf964b3b_46804130.vtuthien 171265.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__65__upanh/v/5ry99f4l1pu.htm)

http://no1.upanh.com/b5.s26.d2/cab91ac186d74fb5a260d9923b6e252a_46804131.vtuthien 171266.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__66__upanh/v/fry9ff5l6pe.htm)

http://no2.upanh.com/b3.s29.d1/39b63bc39ef69c0da5487b9f4b610ff4_46804132.vtuthien 171267.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__67__upanh/v/9ry27f8ldpq.htm)

http://no3.upanh.com/b4.s1.d4/5571670270ad46e40880948c504dd43a_46804133.vtuthien 171268.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__68__upanh/v/fry6df8l8ph.htm)

http://no6.upanh.com/b4.s27.d2/a53c5485e28b6097d68182fa1a679461_46804136.vtuthien 171269.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__69__upanh/v/4ryfdf5l1pg.htm)

http://no8.upanh.com/b6.s28.d2/0e6909b849c4bbc4fc391f3e019c5c06_46804138.vtuthien 171270.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__70__upanh/v/fryd8f6l6pl.htm)

http://no0.upanh.com/b4.s26.d2/19a9aac52751216e2ebc032c222ab0b9_46804140.vtuthien 171271.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__71__upanh/v/frycef7l3pk.htm)

http://no1.upanh.com/b1.s1.d4/0f2c8c27a73389c2f6cfb4e76e7d8073_46804141.vtuthien 171272.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__72__upanh/v/dryc8f5lbps.htm)

http://no2.upanh.com/b4.s28.d1/4185e62afbf249cd2dcf0f2cdbd7928f_46804142.vtuthien 171273.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__73__upanh/v/0ry6bfel0po.htm)

http://no4.upanh.com/b2.s26.d1/c03b71e665e78d58a7392188c16b1526_46804144.vtuthien 171274.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__74__upanh/v/dryb8f5ldwi.htm)

http://no5.upanh.com/b3.s27.d2/349ca85a5008a6773b6ae247fe682754_46804145.vtuthien 171275.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__75__upanh/v/dry1ff4lawt.htm)

http://no6.upanh.com/b5.s29.d4/9c0e0476b428704151c2e326509fd04f_46804146.vtuthien 171276.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__76__upanh/v/1ryeef1l3pw.htm)

http://no7.upanh.com/b4.s29.d1/0f36eaa34180e4a7b7344eacf813c5bf_46804147.vtuthien 171277.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__77__upanh/v/0ry48ffl0wc.htm)

http://no8.upanh.com/b2.s29.d2/2b873e12fe3c682efda6f17a1be4e204_46804148.vtuthien 171278.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__78__upanh/v/3ry25f5l7pa.htm)

http://no9.upanh.com/b5.s26.d2/50736b2baae9fcfb8f1ea403f44bda18_46804149.vtuthien 171279.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__79__upanh/v/2ry84fcl6pp.htm)

Bigflowerhorn
03-07-12, 09:58
http://no4.upanh.com/b6.s1.d4/3b94a0b8928bacbe5efd0da9407e6314_46804164.vtuthien 171299.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__99__upanh/v/4ry8bf4lbyk.htm)

http://no5.upanh.com/b6.s28.d1/6d5e649b3352f008f3edea397a040831_46804165.vtuthien 171281.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__81__upanh/v/1ry57f9l5ys.htm)

http://no6.upanh.com/b4.s27.d1/c8da12fd7c775c0c194c83398ebff3e0_46804166.vtuthien 171282.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__82__upanh/v/2ry31fal4yo.htm)

http://no7.upanh.com/b6.s29.d2/1b7958b35d8df19b33efc0a3de3fa10f_46804167.vtuthien 171283.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__83__upanh/v/0ryabfflayx.htm)

http://no8.upanh.com/b6.s1.d4/a3c89ee92cc9f79d664dcaf6c9a192fb_46804168.vtuthien 171284.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__84__upanh/v/3rye2ffl8fi.htm)

http://no0.upanh.com/b5.s28.d3/348a00a3a4fc449c78536d47451b7d74_46804170.vtuthien 171285.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__85__upanh/v/fryeff1l1yw.htm)

http://no1.upanh.com/b1.s27.d2/75d33a6ef7aaf4b64d213e6a107135c7_46804171.vtuthien 171286.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__86__upanh/v/bry2cf1l3fc.htm)

http://no3.upanh.com/b5.s28.d3/b71fbef7cefba14e01f1bbf1246e90fa_46804173.vtuthien 171287.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__87__upanh/v/3ry02fdlayp.htm)

http://no4.upanh.com/b4.s26.d2/366cbb267fe2754f234308168d4c4dd0_46804174.vtuthien 171288.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__88__upanh/v/cry2ff7l6yf.htm)

http://no6.upanh.com/b2.s28.d2/73e321260047efbdf4d82602352a0e60_46804176.vtuthien 171289.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__89__upanh/v/7ry02f6lffu.htm)

http://no7.upanh.com/b5.s29.d3/a188113ae9c668d53b863f74331f2cfd_46804177.vtuthien 171290.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__90__upanh/v/bry8fffl7fe.htm)

http://no8.upanh.com/b2.s26.d1/4b6c00de43e78f4cd1dd3312761e61d7_46804178.vtuthien 171291.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__91__upanh/v/9ry42f2l7fq.htm)

http://no9.upanh.com/b2.s27.d1/6a1431fdbb73e85a153b282ae8eab8c3_46804179.vtuthien 171292.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__92__upanh/v/fry8df3lffh.htm)

http://no0.upanh.com/b2.s26.d1/3b738fe080116d4e61689bfc4bae8b30_46804180.vtuthien 171293.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__93__upanh/v/bry8ef0l3fn.htm)

http://no1.upanh.com/b5.s26.d2/221c0b80f70e82a05bb4be90ad26b583_46804181.vtuthien 171294.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__94__upanh/v/9ry87f4l5fd.htm)

http://no2.upanh.com/b2.s28.d2/cd24b60b069f676db2e6f48600263513_46804182.vtuthien 171295.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__95__upanh/v/ary06f9l7fv.htm)

http://no7.upanh.com/b2.s1.d4/5c9a8ac890f186bebcef3869f7c2d8a1_46804187.vtuthien 171296.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__96__upanh/v/9ry8ef0lefs.htm)

http://no8.upanh.com/b2.s26.d2/43d768ee41e5f98ed43207564a5b4260_46804188.vtuthien 171297.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__97__upanh/v/4ry61f9lefo.htm)

http://no0.upanh.com/b3.s26.d1/3f30f302f1da5a28d1a76cae2c5e7fea_46804190.vtuthien 171298.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__98__upanh/v/9ryfefeldfz.htm)

Bigflowerhorn
03-07-12, 10:00
http://no8.upanh.com/b4.s1.d4/bddc844703594d8080d5ba9133ccd4df_46804218.vtuthien 1712120.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__120__upanh/v/3ryeff6l6jf.htm)

http://no1.upanh.com/b2.s28.d1/3dcd2fa182db47ec26d8caf7a8edb639_46804221.vtuthien 1712102.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__102__upanh/v/dry0ffdlajy.htm)

http://no3.upanh.com/b4.s26.d1/eb51032d884433e5795050f61a10db55_46804223.vtuthien 1712104.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__104__upanh/v/4ry17f9l9jm.htm)

http://no4.upanh.com/b2.s28.d3/8795451e015860d0c59d0149ecc2f207_46804224.vtuthien 1712105.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__105__upanh/v/ery04fdm1tv.htm)

http://no6.upanh.com/b2.s28.d3/dbab8b0bed90a171cf86d61092a8a8df_46804226.vtuthien 1712106.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__106__upanh/v/3ry03fdm3ti.htm)

http://no7.upanh.com/b2.s28.d3/3dbab82497b339f1f374c2b0f5b76a42_46804227.vtuthien 1712107.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__107__upanh/v/dry25fem9tt.htm)

http://no9.upanh.com/b2.s28.d1/64ab04ebe74745cab4c2d0c39de700e7_46804229.vtuthien 1712108.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__108__upanh/v/fry73ffm6tc.htm)

http://no2.upanh.com/b4.s29.d2/b96f2012b8a1f4b1b531007d1cdd219d_46804232.vtuthien 1712109.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__109__upanh/v/5ryacfbm0tz.htm)

http://no5.upanh.com/b1.s29.d3/46321022ecb6df5a017a3d0377deceb2_46804235.vtuthien 1712110.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__110__upanh/v/cryfcfcm4te.htm)

http://no6.upanh.com/b3.s28.d3/c796c48d54010715e839e1253ad4fd28_46804236.vtuthien 1712111.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__111__upanh/v/2ry5ef3metq.htm)

http://no7.upanh.com/b2.s26.d2/f4807837179219df989dbc0345a78503_46804237.vtuthien 1712112.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__112__upanh/v/1ryd4fem0th.htm)

http://no9.upanh.com/b3.s29.d1/69aab634045f51d6ff5c99515b1a240d_46804239.vtuthien 1712113.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__113__upanh/v/9ryc8f9m3td.htm)

http://no1.upanh.com/b2.s26.d1/b9c2f9760832243adc7e0f45d401fb9b_46804241.vtuthien 1712114.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__114__upanh/v/ary2efem3ty.htm)

http://no2.upanh.com/b4.s26.d2/00dcc2070e662ccca42ead57e749c2ea_46804242.vtuthien 1712115.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__115__upanh/v/bry08ffm4tl.htm)

http://no3.upanh.com/b6.s26.d1/9d405c9421babd3328de9b7eb21433c8_46804243.vtuthien 1712118.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__118__upanh/v/0ry30ffm1tm.htm)

http://no4.upanh.com/b6.s28.d3/43eeb6828d2930078b7735326af1dced_46804244.vtuthien 1712119.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__119__upanh/v/8ry77f7m8tk.htm)

Bigflowerhorn
03-07-12, 10:01
http://no5.upanh.com/b5.s27.d2/a91b1e4f2d9409877eb480a294f5d95e_46804275.vtuthien 1712140.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__140__upanh/v/ary69f8m9vp.htm)

http://no6.upanh.com/b2.s28.d3/dc9fc0e081a61deff6d6483f858c73f3_46804276.vtuthien 1712121.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__121__upanh/v/crybefamevf.htm)

http://no7.upanh.com/b2.s26.d1/fefef38932a4259d7659542e68339778_46804277.vtuthien 1712122.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__122__upanh/v/bry6bfbmevj.htm)

http://no8.upanh.com/b6.s27.d1/38397bd8d480c5c2c22922224b5d6548_46804278.vtuthien 1712123.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__123__upanh/v/dry63f1m4vg.htm)

http://no9.upanh.com/b2.s26.d1/a95b95ae5a2ae3b706fb512514498ffc_46804279.vtuthien 1712124.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__124__upanh/v/8ryf1f0m7vy.htm)

http://no1.upanh.com/b1.s1.d4/710c4e0d0f606573d772d94251f18b68_46804281.vtuthien 1712125.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__125__upanh/v/dry79f6m5rh.htm)

http://no2.upanh.com/b1.s28.d1/eaf07793a0f216162d9336ad2366caaa_46804282.vtuthien 1712126.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__126__upanh/v/1ry44fcm9rn.htm)

http://no4.upanh.com/b6.s29.d4/16d9bb849b7ca749ab028094f4f8eed9_46804284.vtuthien 1712127.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__127__upanh/v/0rycffem1rv.htm)

http://no5.upanh.com/b5.s28.d1/512c89ed93c7606ace9afd5b11e22e00_46804285.vtuthien 1712128.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__128__upanh/v/3ry2ff4m0rr.htm)

http://no6.upanh.com/b4.s1.d4/3ce982ae680045a25841bcee6fdb2471_46804286.vtuthien 1712129.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__129__upanh/v/ery8cf7m6ri.htm)

http://no7.upanh.com/b1.s29.d2/f97b2442cacefa74c78103f1ef3941e0_46804287.vtuthien 1712130.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__130__upanh/v/ery51f5m6rt.htm)

http://no8.upanh.com/b1.s27.d1/751c70c3d7b78a337c2de8994b646a6b_46804288.vtuthien 1712131.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__131__upanh/v/9ry86f5l1wl.htm)

http://no0.upanh.com/b3.s27.d2/d1015027942f38f675dbf9fd74081f46_46804290.vtuthien 1712132.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__132__upanh/v/dry44f7lewk.htm)

http://no1.upanh.com/b1.s28.d2/d00f9e06b0a07d944686d292e5e3c4cc_46804291.vtuthien 1712133.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__133__upanh/v/bry0cf8l4ws.htm)

http://no2.upanh.com/b5.s28.d2/944f0ca720d2e2dd187eb7e7aaa27ba6_46804292.vtuthien 1712134.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__134__upanh/v/7ry83f1l3wo.htm)

http://no3.upanh.com/b4.s26.d2/543f2f44b740e55605f730e09413bcab_46804293.vtuthien 1712135.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__135__upanh/v/9ry6af5lfwx.htm)

http://no5.upanh.com/b3.s26.d2/44884c3ca61b9de8378cb3ae278f5a82_46804295.vtuthien 1712136.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__136__upanh/v/9ry08f2l2wb.htm)

http://no6.upanh.com/b5.s1.d4/4701896dd90302b5b3236960eeaf8812_46804296.vtuthien 1712137.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__137__upanh/v/2ry3ef1l1ww.htm)

http://no7.upanh.com/b5.s27.d1/3168871092c7c5cbba486b5ef3738e93_46804297.vtuthien 1712138.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__138__upanh/v/ery8cf9mfcc.htm)

http://no9.upanh.com/b5.s1.d4/6aa95b5d44fd485448b1ccf30d97dd48_46804299.vtuthien 1712139.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__139__upanh/v/cry00felfwp.htm)

Bigflowerhorn
03-07-12, 10:03
http://no8.upanh.com/b6.s28.d1/d69522ff050bb8b95063e8aecad89c7b_46804308.vtuthien 1712160.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__160__upanh/v/aryc4fcm0cv.htm)

http://no0.upanh.com/b5.s27.d2/22bde016c66ad495a8218886c51e86c5_46804310.vtuthien 1712141.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__141__upanh/v/1ry26fbm1ci.htm)

http://no1.upanh.com/b3.s26.d2/9ebabf6e8edd7a8d26f7c120f5b0a97d_46804311.vtuthien 1712142.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__142__upanh/v/2ry71f8m9ct.htm)

http://no2.upanh.com/b3.s27.d1/5f12d814dfc09cd2c88ff09374fd6d99_46804312.vtuthien 1712143.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__143__upanh/v/0ry75f9mbck.htm)

http://no3.upanh.com/b4.s29.d4/82142636a582f767f08da84e6495f57c_46804313.vtuthien 1712144.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__144__upanh/v/7ryc3f7mfcs.htm)

http://no4.upanh.com/b5.s1.d4/f03cf27e75570f4e0729c58b23971f9f_46804314.vtuthien 1712145.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__145__upanh/v/fryd8fbm9co.htm)

http://no6.upanh.com/b2.s1.d4/16ec1a642cf0b167d7351371d43d218f_46804316.vtuthien 1712146.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__146__upanh/v/ery93ffm1cz.htm)

http://no7.upanh.com/b6.s28.d1/35ece223e68b779c5449b418c07f1699_46804317.vtuthien 1712147.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__147__upanh/v/4ry92f2m0cb.htm)

http://no8.upanh.com/b6.s1.d4/c08a90cdd56afdf99e8f98559a8d6ba5_46804318.vtuthien 1712148.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__148__upanh/v/bryb7f2m3cu.htm)

http://no0.upanh.com/b1.s1.d4/36f10f17ccddca9d7d9b3879f55ce49d_46804320.vtuthien 1712149.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__149__upanh/v/2ryc3f7maca.htm)

http://no1.upanh.com/b3.s29.d1/e3f541f801ed94c1c75e324b61c26cbe_46804321.vtuthien 1712150.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__150__upanh/v/6ry11fdm9cp.htm)

http://no2.upanh.com/b1.s28.d2/046e1525b12deb49491b23405f089bd6_46804322.vtuthien 1712151.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__151__upanh/v/9ry10f5m7cf.htm)

http://no3.upanh.com/b1.s28.d2/7fc22b8e125378b8f5dbdb0bfb886c19_46804323.vtuthien 1712152.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__152__upanh/v/2ry56ffm5cj.htm)

http://no5.upanh.com/b4.s27.d2/3e775886e05b9dc0685d50fb9958f9a9_46804325.vtuthien 1712153.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__153__upanh/v/7ry72fam7cy.htm)

http://no6.upanh.com/b4.s27.d1/1feb82980ac295a8bf788a60187da2c2_46804326.vtuthien 1712154.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__154__upanh/v/8ry7af3m8cl.htm)

http://no2.upanh.com/b4.s28.d2/88eb4aa808cafc6e96dc3085516b15a1_46804332.vtuthien 1712155.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__155__upanh/v/7ryc5f5maii.htm)

http://no4.upanh.com/b3.s27.d1/2dda4b03b76878aa438a32b3640881ff_46804334.vtuthien 1712156.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__156__upanh/v/ery8df8mdcw.htm)

http://no5.upanh.com/b1.s1.d4/ab0ae890f4df403f1e24110cd91acf9e_46804335.vtuthien 1712157.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__157__upanh/v/bry6dfdm2ic.htm)

http://no2.upanh.com/b5.s1.d4/d06b6cdee67b8aa1fd5f81b276c1dc6b_46804342.vtuthien 1712158.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__158__upanh/v/9ry20f2m1iq.htm)

http://no5.upanh.com/b6.s26.d1/c2ae457e2882a4d6b7cccb062f76297d_46804345.vtuthien 1712159.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__159__upanh/v/dry3efamfij.htm)

Bigflowerhorn
03-07-12, 10:05
http://no2.upanh.com/b4.s26.d2/b465cc60186f2fff1d11ce1b31b86cbe_46804402.vtuthien 1712180.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__180__upanh/v/5ry0bf4m3hf.htm)

http://no3.upanh.com/b6.s1.d4/a30cb9dd468738261d8e51a58b32e922_46804403.vtuthien 1712161.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__161__upanh/v/2rybdf6mbhj.htm)

http://no6.upanh.com/b4.s1.d4/e9169755fba874071f7a799cbf6497e7_46804406.vtuthien 1712162.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__162__upanh/v/ary8efdmbhl.htm)

http://no8.upanh.com/b3.s1.d4/c4eb073a9dcbbaea5372af7afc4efdb1_46804408.vtuthien 1712163.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__163__upanh/v/fryaff8m0un.htm)

http://no9.upanh.com/b5.s26.d2/2491f746bcf4a80cc9bd1c909656fffd_46804409.vtuthien 1712165.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__165__upanh/v/cry65f8m4ud.htm)

http://no2.upanh.com/b2.s29.d4/273eead59960389b89e71ecef633c244_46804412.vtuthien 1712166.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__166__upanh/v/fry14ffmbui.htm)

http://no6.upanh.com/b4.s29.d4/9d37363f28f9e953d195f2f22e0fe5b3_46804416.vtuthien 1712167.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__167__upanh/v/ary64fembrk.htm)

http://no7.upanh.com/b2.s27.d1/f35e082b0dbdd8044d7de18c45ef5c9d_46804417.vtuthien 1712168.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__168__upanh/v/brye6fdm2rs.htm)

http://no4.upanh.com/b3.s27.d1/5d2348efe75b0b1ad40f6e3b39240091_46804424.vtuthien 1712170.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__170__upanh/v/6ry74fam3ra.htm)

http://no9.upanh.com/b5.s27.d2/8753bee95a277f6d2df75eac356ac3bc_46804429.vtuthien 1712171.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__171__upanh/v/9ry17fcmfry.htm)

http://no1.upanh.com/b6.s29.d1/9fb06796dfbfe34f2134265c9f17be62_46804431.vtuthien 1712172.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__172__upanh/v/6ry3af4m7rm.htm)

http://no2.upanh.com/b3.s28.d2/34265c82beb8896b95803e82714124e1_46804432.vtuthien 1712173.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__173__upanh/v/0ry2cf3m6nn.htm)

http://no3.upanh.com/b3.s1.d4/daebf61ba3f015404ce1ae2ec398660f_46804433.vtuthien 1712174.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__174__upanh/v/ary88fembnd.htm)

http://no4.upanh.com/b6.s27.d1/d8018a6ef6198341179ceba2cace5a28_46804434.vtuthien 1712175.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__175__upanh/v/9ry51ffm0nv.htm)

http://no6.upanh.com/b1.s29.d1/7b6a472c106dd26212882f2ff07d26ba_46804436.vtuthien 1712176.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__176__upanh/v/fry90f6m3ni.htm)

http://no9.upanh.com/b4.s27.d2/ad5a08d8d2adc25b73c9cc3cc3604ab5_46804439.vtuthien 1712177.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__177__upanh/v/8ry84f1menc.htm)

http://no0.upanh.com/b3.s29.d4/c6524d7d8a7753a4a3d38669f8fa42af_46804440.vtuthien 1712178.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__178__upanh/v/6ryb0fcm8no.htm)

http://no1.upanh.com/b1.s1.d4/4b48836b542e03b8d42338b748d06960_46804441.vtuthien 1712179.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__179__upanh/v/2ry10fbm5nx.htm)

Bigflowerhorn
03-07-12, 10:06
Đoàn từ thiện hơn 50 người từ Bắc chí Nam, từ 02 tuổi đến hơn 60 tuổi, từ xe con đến xe "cha", tất cả đều đồng lòng chung sức, thay mặt anh em bocauvietnam.com mang đến cho các em một ngày vui vẻ, hạnh phúc!

http://no5.upanh.com/b5.s27.d1/506bdd59c1f696c4e772194a924820ee_46804475.vtuthien 1712200.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__200__upanh/v/3rydaf9madm.htm)

http://no8.upanh.com/b3.s1.d4/db318865f1391d89dd7cdb58c9a1dbf3_46804478.vtuthien 1712181.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__181__upanh/v/6ry0df4m2do.htm)


http://no9.upanh.com/b1.s27.d2/d62386a1b2ff9ea895f5c5e94ac99fde_46804479.vtuthien 1712182.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__182__upanh/v/dry87f3m7dx.htm)

http://no5.upanh.com/b2.s28.d3/935a63aacf4142e5d9b5a32f88c1ab39_46804485.vtuthien 1712183.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__183__upanh/v/5ry24f8mczj.htm)

http://no8.upanh.com/b5.s27.d2/f39854f513d487e0e01da8bb6abef439_46804488.vtuthien 1712184.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__184__upanh/v/0ry03f5mfbq.htm)

http://no9.upanh.com/b1.s1.d4/a7480ac2b78b609f6c39329a00d82495_46804489.vtuthien 1712185.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__185__upanh/v/7rya1femabh.htm)

http://no1.upanh.com/b2.s28.d3/3580270994bbd80649927e3446224357_46804491.vtuthien 1712187.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__187__upanh/v/dryfbf4mfbd.htm)

http://no4.upanh.com/b2.s28.d2/39ff7be0d1f9c4fa72d01f7e4cef4192_46804494.vtuthien 1712188.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__188__upanh/v/ery8dfbm1bi.htm)

http://no6.upanh.com/b3.s26.d2/b6984dcd460377f40939f34918df4bde_46804496.vtuthien 1712189.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__189__upanh/v/0ry9ffdm1bk.htm)

http://no7.upanh.com/b5.s29.d1/1ef2bb470d1845a0b17fd756c4c0cbac_46804497.vtuthien 1712190.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__190__upanh/v/bry95f7m0bs.htm)

http://no9.upanh.com/b2.s29.d1/b0b0d66d6a567473d1a3f609fcf3284e_46804499.vtuthien 1712191.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__191__upanh/v/dry08f4m4bx.htm)

http://no1.upanh.com/b4.s28.d3/bc0e5f1dbd670325f375d7ac7cf8d4db_46804501.vtuthien 1712192.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__192__upanh/v/cry81fcm0bb.htm)

http://no0.upanh.com/b2.s28.d2/d160f18bad1f74e5ccd64518890805d8_46804510.vtuthien 1712193.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__193__upanh/v/3ry60f9mfbl.htm)

http://no1.upanh.com/b2.s27.d2/cbff1e3d402335d84e842790259aa38d_46804511.vtuthien 1712194.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__194__upanh/v/4ryddf2m4bm.htm)

http://no0.upanh.com/b1.s28.d2/1af6f2bf28d602fe255ff5f778d5df6d_46804520.vtuthien 1712195.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__195__upanh/v/2ry8af8m1oo.htm)

http://no1.upanh.com/b2.s26.d2/57c56dbbdfc66baa85eeb0e237f65aa4_46804521.vtuthien 1712197.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__197__upanh/v/4ry13f1mcox.htm)

http://no3.upanh.com/b3.s29.d3/a4a338565c26e11ecda04885f6d64ef2_46804523.vtuthien 1712198.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__198__upanh/v/8ry35f0mdob.htm)

http://no4.upanh.com/b6.s1.d4/cd87bceb8ff74134ae5706399340c73b_46804524.vtuthien 1712199.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__199__upanh/v/3ry9fffm0ou.htm)

Bigflowerhorn
03-07-12, 10:07
http://no8.upanh.com/b6.s26.d1/a610eb50ef0ac307aed546f2b50275ad_46804568.vtuthien 1712206.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__206__upanh/v/4ry6bf7m4ez.htm)

http://no9.upanh.com/b5.s29.d4/b3f4ba197c816acc108ac96e038f66e1_46804569.vtuthien 1712201.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__201__upanh/v/5ry03f0m0eb.htm)


http://no1.upanh.com/b4.s26.d1/465494d0b2094cb64f904e33a3305a7f_46804571.vtuthien 1712202.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__202__upanh/v/9ry88fcmfee.htm)


http://no2.upanh.com/b6.s26.d2/68922072ba10b4612418b0f7f6443c31_46804572.vtuthien 1712203.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__203__upanh/v/crya4f3m5eq.htm)

http://no4.upanh.com/b5.s27.d1/1acc24edff7aae5a187d4aec906e8781_46804574.vtuthien 1712204.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__204__upanh/v/dry8cf7m8en.htm)

http://no5.upanh.com/b6.s27.d2/31feae233e8129b5da14ab7ced6ab452_46804575.vtuthien 1712205.jpg (http://www.upanh.com/v_tuthien_1-7-12__205__upanh/v/cryc2f4m4ed.htm)

thipham
03-07-12, 12:44
những hình ảnh đầy tình nhân ái khiến người xem phải cảm động, thương quá

NgocQuan-HN
03-07-12, 15:17
Rời Thành phố mang tên Bác, ngồi trên chuyến bay VN để trở về Thủ Đô Hà Nội mà lòng vẫn còn lâng lâng mơ màng! Trong chuyến đi này đã để lại cho Gia đình tôi những kỷ niệm không thể nào quên được, có lẽ nó sẽ mãi mãi in đậm trong tâm chí tôi. NgocQuan chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cho mọi người hiểu được nữa. Mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả Anh em trên diễn đàn Bocauvietnam.com. Xin cảm ơn BQT diễn đàn đã tạo cho anh em một sân chơi, một bầu không khí của buổi Off tại Vũng tàu thật tuyệt vời. Mong rằng tất cả những hình ảnh này BQT hãy lưu giữ lại để sau này sẽ làm đĩa phim riêng cho Bocauvietnam.com ( Mang tựa đề : Tấm lòng nhân ái Bocauvietnam.com) .

CHÚC TOÀN THỂ ANH EM TRÊN DIỄN ĐÀN LUÔN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC

tugiang
03-07-12, 19:50
- Chúc mừng Hội bồ câu Sài Gòn có một ngày làm từ thiện thật là ý nghĩa, nhất là những anh em vừa là mạnh thường quân vừa là bốc xếp những món hàng đầy tình thương cho những em bất hạnh, mang đến cho các em một niềm vui.