PDA

View Full Version : Căn cứ Phúc Q.6 (Sò Phúc)Bigflowerhorn
25-04-12, 19:31
Mời các bạn tham quan căn cứ Phúc Q.6 (Sò phúc) - Căn cứ có "Nhà vô địch" cuộc đua đường dài Đà Nẵng - Saigon 600km -ngày 06/04/2012:


http://nl3.upanh.com/b3.s26.d2/64cfff54387eccd9d598f6491e0bff04_43911483.vsophuc1 0.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__10__upanh/v/fro2fu9q1qy.htm)

http://nl7.upanh.com/b2.s27.d1/7b8de96aa06fba4f23b0626aff1a821c_43911467.vsophuc7 .jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__7__upanh/v/fro5eu1qdqr.htm)

http://nl6.upanh.com/b6.s26.d2/32a7b2a6814051bae6bc7ae0e827c8fa_43911476.vsophuc8 .jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__8__upanh/v/2ro3du9q1qu.htm)

http://nl1.upanh.com/b3.s26.d1/3caca6fe53ec1ba225b1e323ebfd9e84_43911601.vsophuc2 .jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__2__upanh/v/ero4fu5qfbb.htm)

http://nl0.upanh.com/b1.s28.d2/a27ba9ba657e59cdf66e9260f5a6498a_43911610.vsophuc3 .jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__3__upanh/v/9ro9eu6q1bl.htm)

http://nl2.upanh.com/b3.s28.d2/5ac6a27fbd6a54e4c50dd43cc3c6df58_43911612.vsophuc4 .jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__4__upanh/v/5ro06u3q5bk.htm)

http://nl3.upanh.com/b6.s28.d1/3a959db2143b199f760e2be5aec00a94_43911623.vsophuc5 .jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__5__upanh/v/2ro56uaq7qp.htm)

http://nl0.upanh.com/b6.s27.d2/8d739fa03f7141f07478d51a107433b7_43911630.vsophuc6 .jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__6__upanh/v/1ro7du7q8hn.htm)

http://nl2.upanh.com/b6.s27.d1/0c3eb8fa2e4372f63cfe4af06c1e1c58_43911632.vsophuc1 1.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__11__upanh/v/7ro92ucq6hg.htm)

http://nl6.upanh.com/b1.s27.d1/ceaa2b956e4b0252a5dc658dbfe70362_43911636.vsophuc1 2.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__12__upanh/v/bro92u6qbhk.htm)

http://nl7.upanh.com/b6.s28.d1/f0d877051df52881ecefba0ad1d14820_43911647.vsophuc1 3.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__13__upanh/v/4rob1ueq6hj.htm)

http://nl1.upanh.com/b1.s27.d1/154e36e9c55abad6fa52464845bc1646_43911651.vsophuc1 5.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__15__upanh/v/droc6ufqcuh.htm)

http://nl7.upanh.com/b6.s26.d2/8ca4a139413b89baf0256c8bf63866a9_43911657.vsophuc1 6.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__16__upanh/v/eroa1udq1um.htm)

http://nl4.upanh.com/b1.s29.d3/88665b4b533f474bab1c613ed24b34dd_43911664.vsophuc2 2.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__22__upanh/v/6ro9cu2q3uw.htm)

http://nl0.upanh.com/b6.s28.d3/fb6521fa1e4f2502fe07acd5f336c100_43911670.vsophuc2 3.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__23__upanh/v/bro5fuaq6ug.htm)

http://nl3.upanh.com/b6.s28.d1/959be112044f3427fb24675085051314_43911673.vsophuc2 4.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__24__upanh/v/9rof0u2q1eh.htm)

http://nl9.upanh.com/b1.s28.d3/c199a393706fbc71d2b9f8853c75ccd2_43911679.vsophuc2 5.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__25__upanh/v/cro39uaqdet.htm)

http://nl7.upanh.com/b1.s29.d2/1a01843a867504df28fee303ca1be43d_43911687.vsophuc2 6.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__26__upanh/v/ero6du9qakh.htm)

http://nl0.upanh.com/b4.s27.d1/f79e6bd44c3f44b7ac68fd17d825a4d0_43911690.vsophuc2 8.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__28__upanh/v/croffubqbkg.htm)

http://nl1.upanh.com/b1.s26.d1/340393c63a18a35c5f8e2899d67097b4_43911691.vsophuc2 9.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__29__upanh/v/1ro96u4qaky.htm)

Bigflowerhorn
25-04-12, 19:39
http://nl4.upanh.com/b2.s28.d3/3fd28f086e6c12add855aeceba2d41c9_43912144.vsophuc3 0.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__30__upanh/v/aro54u1h1tz.htm)

http://nl8.upanh.com/b4.s27.d2/d8c143518b4caa665aef6b6ab90d0e06_43912148.vsophuc3 1.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__31__upanh/v/ero64u9hctq.htm)

http://nl9.upanh.com/b5.s28.d3/8e4368668b846943a356d19bfc7309df_43912149.vsophuc3 2.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__32__upanh/v/1ro37uah6th.htm)

http://nl9.upanh.com/b4.s29.d2/c2571983947094c1d496bea44ea57c1d_43912159.vsophuc3 3.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__33__upanh/v/bro12u8h9tx.htm)

http://nl5.upanh.com/b4.s28.d2/f3b64d660f2d3b2f45fab3774726b1f6_43912165.vsophuc3 4.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__34__upanh/v/7ro29u4hatp.htm)

http://nl2.upanh.com/b3.s29.d3/ea64c39f7a5c00e5caa97f7363a41770_43912172.vsophuc3 5.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__35__upanh/v/1ro24u7h0vn.htm)

http://nl7.upanh.com/b6.s29.d2/f4e5c06b250506f00a744c4d92a6998b_43912177.vsophuc3 6.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__36__upanh/v/5roedu8h3vm.htm)

http://nl3.upanh.com/b2.s29.d1/5526a760ebc86930caa5cc16291c31f4_43912183.vsophuc3 7.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__37__upanh/v/bro3eu0hdvb.htm)

http://nl2.upanh.com/b3.s28.d1/7690ee6a8aeb826af6c17c3fc9d5c0df_43912192.vsophuc3 8.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__38__upanh/v/7rodeuch0un.htm)

http://nl3.upanh.com/b3.s26.d1/663ad49eb7da672df93c8b3e9f22a65b_43912203.vsophuc3 9.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__39__upanh/v/5roaeu0h7ub.htm)

http://nl8.upanh.com/b6.s28.d2/b68e0452036a42c4bce3a37cf47abae1_43912208.vsophuc4 0.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__40__upanh/v/9ro69u6hduf.htm)

http://nl7.upanh.com/b1.s26.d2/bce49de4b7868e3b311f0788c604c2fb_43912217.vsophuc4 1.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__41__upanh/v/1roe2u8hber.htm)

http://nl3.upanh.com/b1.s28.d2/1132e59d0322b300440c329cbe5801da_43912223.vsophuc4 2.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__42__upanh/v/ero56u7h0up.htm)

http://nl3.upanh.com/b5.s26.d1/60df8c3623971792ac4f827669fd6824_43912933.vsophuc4 8.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__48__upanh/v/1roeaucu3db.htm)

http://nl9.upanh.com/b3.s26.d2/57c1f2e705451060a77362df33646e15_43912939.vsophuc4 9.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__49__upanh/v/2ro2cubu6dj.htm)

Bigflowerhorn
25-04-12, 19:44
http://nl4.upanh.com/b1.s29.d2/3f15f381a215ce67add31571909aded9_43912474.vsophuc1 .jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__1__upanh/v/1ro17u1hdga.htm)

http://nl9.upanh.com/b3.s27.d1/49939c01041eebcb961b35c1fbf04322_43912479.vsophuc1 7.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__17__upanh/v/dro49ufhagy.htm)

http://nl3.upanh.com/b5.s29.d2/71289c838254d2e083fc08b7bd9ceaca_43912483.vsophuc1 8.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__18__upanh/v/7roccu6hfyd.htm)

http://nl7.upanh.com/b5.s29.d3/c2f56822d8026055e2c429783bc54069_43912487.vsophuc1 9.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__19__upanh/v/8robbubh6yt.htm)

http://nl0.upanh.com/b1.s29.d1/7e0afacad1e7fdc4f57e8fe355c1ad3d_43912490.vsophuc2 0.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__20__upanh/v/fro41udh8yo.htm)

http://nl5.upanh.com/b6.s29.d4/1bfa45ba4c53f222ec2ea5a6e2fed409_43912495.vsophuc2 1.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__21__upanh/v/0ro47u7heye.htm)

http://nl8.upanh.com/b2.s29.d3/b5e7b1ae767199d0ba68d4fa3ea6c860_43912498.vsophuc4 3.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__43__upanh/v/0ro1cu7h1yf.htm)

http://nl7.upanh.com/b1.s26.d2/2b9e1a65f0b30d68b287577c19cea3a9_43912507.vsophuc4 4.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__44__upanh/v/drob9u5h9fr.htm)

http://nl1.upanh.com/b6.s29.d2/788be3f1cf3fc96be5ef4d99d088c41b_43912511.vsophuc4 5.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__45__upanh/v/fro1eubh1fc.htm)

http://nl5.upanh.com/b3.s29.d4/71f5a4785b0df4df51e6689cd52e80fd_43912515.vsophuc4 6.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__46__upanh/v/0ro63ufhcsx.htm)

http://nl8.upanh.com/b5.s29.d1/e7b263fff544f863ab02037bbfd90870_43912518.vsophuc4 7.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__47__upanh/v/aro92udh6su.htm)

http://nl6.upanh.com/b3.s27.d1/05778ca56667c6707ebca063cf1537f4_43912526.vsophuc5 1.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__51__upanh/v/aro98ueh8sl.htm)

http://nl7.upanh.com/b2.s27.d2/72e49d9d4632d6e0e621205071f1a12b_43912537.vsophuc5 2.jpg (http://www.upanh.com/v-sophuc__52__upanh/v/erof5u8h0lx.htm)

Bigflowerhorn
25-04-12, 19:47
http://www.youtube.com/watch?v=nMVpNjG-DMg


http://www.youtube.com/watch?v=slhsSEd1e2k

QUI_Q6
27-04-12, 19:03
Căn cứ bạn Sò Phúc đẹp quá.

hoabinh
28-04-12, 08:08
Căn cứ Sò Phúc ở gần tòa nhà cao chọc trời nên là lợi thế quá nhỉ. Căn cứ có nhiều chiến binh mà chuồng như mới.

hoang duong
28-04-12, 09:10
Bạn này có nhiều cờ quá đi, ngưỡng mộ quá! Cho mình bắt tay làm quen nha, cái bịnh thấy sang bắt quàng làm họ của mình lại nổi lên rồi.

Nghĩa-Q2
13-07-12, 11:09
căn cứ anh phúc rất đẹp và sạch sẽ. chúc anh có nhiều chim bay giỏi

Hieunadal
13-07-12, 20:54
Trong chuyến đi vào Sài Gòn chơi năm ngoái mình đã được đến thăm căn cứ của anh Sò Phúc. Phải nói rằng mình chưa thấy ai chăm sóc đàn chim được như anh Phúc( tính đến thời điểm này). Nói chung ai nhìn đàn chim nhà anh Phúc đều mê. Nhân tiện đây cám ơn anh Sò Phúc rất nhiều vì đã cho em tham quan căn cứ và hướng dẫn nhiệt tình cách chăm sóc đàn chim. Đầu tư tiền của và công sức nhiều như vậy thì thành công đến với anh là điều đương nhiên.

trungdz
17-07-12, 23:37
chúc mừng anh có 1 căn cứ rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp.Chúc anh có thật nhiều chiến binh suất sắc

thicduthu
12-07-13, 23:05
Nhìn mà thèm quá. Hi vọng có dịp được ghé thăm.