PDA

View Full Version : Lịch Tập Huấn năm 2015 1. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 03/01/2015
 2. Thắng_Q5 : Tập huấn Dầu Giây 70km ( 05/01/2015 ) .
 3. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 120Km 05/01/2015
 4. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 09/01/2015 ) .
 5. Thắng_Q5 : Tập huấn PhanThiết 200km ( 11/01/2015 ) .
 6. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang 350 Km 13/01/2015
 7. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 120Km 14/01/2015
 8. Tập huấn Xuan Loc 120km ( 15/01/2015 ) .
 9. Thang_Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 21/01/2015 )
 10. Thang_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 19/01/2015 )
 11. Thang_Q5 : Tập huấn Dầu Giây 70km ( 17/01/2015 )
 12. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 17/01/2015
 13. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 19/01/2015
 14. Nài Hưng: Tập huấn Khánh Hòa 430 Km 20/01/2015
 15. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 120 Km 22/01/2015
 16. Thắng_Q5 : Tập huấn PhanPhan Rí 260km ( 22/01/2015 ) .
 17. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 24/01/2015 ) .
 18. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 27/01/2015 ) .
 19. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rí 260 Km 26-01-2015
 20. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 27/01/2015 ) .
 21. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 28/01/2015
 22. Thắng_Q5 : Tập huấn Dầu Giây 70km ( 29/01/2015 ) .
 23. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 31/01/2015 ) .
 24. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 01/02/2015 ) .
 25. Thắng Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 04/02/2015 ) .
 26. Thắng Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 07/02/2015 ) .
 27. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 30/01/2015
 28. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 120 Km 03/02/2015
 29. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang 350 Km 31-01-2015
 30. Thắng_Q5 : Tập huấn Cam Ranh 430km ( 11/02/2015 ) .
 31. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 22/02/2015 ) ( mùng 4 tết ) .
 32. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 25/02/2015
 33. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Rí 260km ( 28/02/2015 ) .
 34. Nài Hưng: Tập huấn Dốc Lết 500 Km 27/02/2015
 35. Nài Hưng: Tập huấn 70Km, 120 Km 23/02/2015
 36. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rí 260 Km 01/03/2015
 37. Thắng Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 04/03/2015 ) .
 38. Thắng Q5 : Tập huấn Dầu Giây 70km và Xuân Lộc 120km ( 03/03/2015 ) .
 39. Thắng Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 06/03/2015 ) .
 40. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang 350 Km 03/03/2015
 41. Nài Hưng: Tập huấn Nha Trang 450 Km 07/03/2015
 42. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 05/03/2015
 43. Nài Hưng: Tập huấn Bình Định 700 Km 12/03/2015
 44. Thắng_Q5 : Tập huấn Cam Ranh 430km ( 13/03/2015 ) .
 45. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 15/03/2015 ) .
 46. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 17/03/2015
 47. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang 350 Km 18/03/2015
 48. Nài Hưng: Tập huấn Nha Trang 450 Km 25/03/2015
 49. Thắng_Q5 : Tập huấn Tuy Hoà 600km ( 11/04/2015 ) .
 50. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 06/05/2015 ) .
 51. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 05/05/2015 ) .
 52. Thắng_Q5 : Tập huấn Dầu Giây 70km ( 07/05/2015 ) .
 53. Thắng_Q5 : Tập huấn Bảo Lộc 200km ( 18/07/2015 ) .
 54. Thắng_Q5 : Tập huấn Định Quán 120km ( 20/07/2015 ) .
 55. Thắng_Q5 : Tập huấn Định Quán 120km ( 23/07/2015 ) .
 56. Thắng_Q5 : Tập huấn Dầu Giây 70km ( 29/07/2015 ) .
 57. Thắng_Q5 : Tập huấn Định Quán 120km ( 31/07/2015 ) .
 58. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 02/08/2015 ) .
 59. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 05/08/2015 ) .
 60. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 07/08/2015 ) .
 61. Thắng_Q5 : Tập huấn Bảo Lộc 200 km ( 08/08/2015 ) .
 62. Thắng_Q5 : Tập huấn Định Quán 120km ( 11/08/2015 ) .
 63. Thắng_Q5 : Tập huấn Dầu Giây 70km ( 18/08/2015 ) .
 64. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 17/08/2015 ) .
 65. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 20/08/2015 ) .
 66. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 22/08/2015 ) .
 67. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 25/08/2015 ) .
 68. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 30/08/2015 ) .
 69. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 09/09/2015 ) .
 70. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 13/09/2015 ) .
 71. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 13/09/2015 ) .
 72. Thắng Q5: Tập huấn Dầu Giây 70Km 21/09/2015
 73. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 23/09/2015 ) .
 74. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 24/09/2015 ) .
 75. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 26/09/2015 ) .
 76. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 28/09/2015 ) .
 77. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 30/09/2015 ) .
 78. Thắng Q5: Tập huấn Dầu Giây 70Km 28/09/2015
 79. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 08/10/2015 ) .
 80. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 09/10/2015 ) .
 81. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Rí 260km ( 10/10/2015 ) .
 82. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 14/10/2015 ) .
 83. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km ( 15/10/2015 ) .
 84. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 19/10/2015 ) .
 85. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 23/10/2015 ) .
 86. Thắng_Q5 : Tập huấn Cam Ranh 430km ( 22/10/2015 ) .
 87. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 24/10/2015 ) .
 88. Thắng_Q5 : Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 28/10/2015 ) .
 89. Thắng_Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 29/10/2015 ) .
 90. Thắng_Q5 : Tập huấn Dầu Giây 70 km ( 30/10/2015 ) .
 91. Thắng_Q5 : Tập huấn Dầu Giây 70km ( 17/11/2015 ) .
 92. Thắng_Q5 : Tập huấn Dốc Lếch 500km ( 18/11/2015 ) .